نقش حسن روحانی در بمب گذاری آرژانتین

مرکز یهودیان، در بوینس ایرس 1994

مرکز یهودیان، در بوینس ایرس 1994

طبق کیفرخواست رسمی دادستان آرژانتین در سال 2006، حسن روحانی عضو کمیته شش نفره ای بود که بمب گذاری را تصویب کرد. بر اساس گزارشی که در”فری بیکون”  روحانی در انزمان، 1993، در مقام منشی شورای انتیت نظام بوده که طراحی بمب گزاری مرکز یهویان در بوینس انجام داده است.

گزارش دادستانی ارژانتین از قول یک مامور ضد اطلاعاتی رژیم، ابولقاسم مصباحی فاش ساخته بود که رفسنجانی و خامنه ای دستور این بمبگذاری را صادر کرده بودند.

از جمله دیگر افرادی که در این کمیته مورد اتهام دادستانی ارژانتین است، احمد وحیدی، وزیر دفاع فعلی رژیم، محسن رضائی، فلاحیان، ولایتی میباشند.

مرکز یهویان در بوینس ایرس در سال 1994 بوسیله بمبی پر قدرت منفجر شد که در اثر ان 85 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند.

مقامات ارژانتین انگشت اتهامات را به سوی ایران نشانه رفته اند ولی تا کنون کسی در این مورد محاکمه نشده است.

شش نفره نامبرده کماکان در لیست پلیس بینالمللی،اینترپول، قرار دارند.