نماینده مجلس ارتجاع: اینجا پادگان نیست، بیا فساد را جمع کن!!!!!

یک نماینده مجلس ارتجاع امروز در صحن علنی مجلس اخوندی گفت: سعید محمد، دبیر مناطق آزاد بداند و بفهمد اینجا پادگان نیست؛ بیا فساد منطقه آزاد را جمع کن، چرا آدم میفرستی با ما لابی کنند و از ما پست بگیری و پست بخواهی.