ننگ تاریخ حقوق بشرملل متحد وبوی تعفن سیاست مماشات  

 براستی انتصاب ریاست نماینده مارولایت فقیه برکرسی مجمع اجتماعی شورای حقوق بشرننگ تاریخ حقوق بشرملل متحد وزوال بشریت است یا رفراندمی برای آگاهی جهانیان ؟

روز گذشته بیش از ۱۸۰سازمان غیردولتی ، شخصیت حقوق بشری قضات برجسته و برندگان جایزه نوبل ریاست نماینده رژیم جهل وجنایت برجلسه دوروزه مجمع اجتماعی وشورای حقوق بشرملل متحد رادربیانیه ای محکوم کردند.

 امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند که درشرایطی این تریبون دراختیار رژیم اعدام وکشتار ملایان ایران قرارگرفته است که علاوه برنقض وحشیانه حقوق بشر بیشترین نقش را در آتش افروزی در منطقه خاورمیانه برعهده دارد که این روزها به کشتار و آواره شدن صدها هزارنفردردوطرف منجر شده است .

آنان همچنین تاکید کرده اند که رئیس جمهوررژیم جهل وجنایت ملایان درایران ابراهیم رئیسی باید به خاطرقتل عام بیش از ۳۰ هزارزندانی سیاسی درسال ۱۹۸۸ که اکثریت آنان ازاعضای مجاهدین خلق بودند، مورد حسابرسی قرارگیرد.

امضاکنندگان این بیانیه ازنمایندگان تمامی کشورهای دمکراتیک وهمه مدافعان حقوق بشرمی خواهند نسبت به ریاست نماینده رژیم اعدام وجنایت بریک نهاد حقوق بشری ملل متحد اعتراض کنند و از حضوردرچنین جلسه ای خودداری کنند.

ملل متحد در ۶۹قطعنامه این رژیم را به‌ خاطر نقض وحشیانه سیستماتیک حقوق‌ بشر محکوم کرده است، در ۱۰ماه اول سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۰۰ تن را اعدام کرده، ۷۵۰ تن را در قیام مردم در ۲۰۲۲ و۱۵۰۰ نفر را در قیام ۲۰۱۹ به ‌قتل رسانده است.

 شورای حقوق‌ بشر در ۳ آذر ۱۴۰۱ هیأت حقیقت‌ یاب بین‌ المللی به ‌منظور بررسی نقض های آشکار رژیم در قیام ۲۰۲۲ تشکیل داد. مجمع عمومی ملل متحد در ۲۴ آذر ۱۴۰۱ نقض وحشیانه وسیستماتیک حقوق‌ بشر در ایران را محکوم کرد. شورای حقوق‌ بشر در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با محکوم کردن نقض حقوق‌ بشر در ایران مأموریت نماینده ویژه برای رسیدگی به وضعیت حقوق‌ بشر در ایران را تمديد کرد.

در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ رژیم ایران به‌ خاطر پرونده وحشتناک حقوق بشرش از کمیسیون زنان سازمان ملل اخراج شد.

هدف ازانتخاب نماینده رژیم ملایان توسط سازمان ملل متحد 

انتصاب ریاست رژیم جهل وجنایت بریک نهاد حقوق بشری ملل متحد بیشترین اهانت به پرینسیپ های ملل متحد است که ملل متحد به خاطرآن تشکیل شده و بشریت معاصرمیلیون ها قربانی برای رسیدن به آن ها تقدیم کرده است. این انتصاب زوال بشریت درعصرمعاصر توسط معتبرترین سازمان حقوق بشری و ننگ تاریخی سازمان ملل متحد  است یا آشکارکردن محبوبیت !رژیم جهل وقتل عام واعدام ملایان ایران برای جهانیان به بهترین شکل ممکن با نشان دادن تصویری از اجلاس که اکثریت کشورها  قبل از شروع جلسه با برداشتن اتیکت نام خود، سالن را ترک کرده و صندلی ها را خالی گذاشتند؟

با ترک سالنی که ازآن بوی تعفن سیاست مماشات به مشام می رسد، نمایندگان کشورهای دمکراتیک به آمریکا ومتحدینش نشان می دهند که فصل مماشات به پایان رسیده است و آنان به این ترتیب به این انتخاب مماشاتگرایانه ومشمئزکننده پشت می کنند.

باید اضافه کرد که فصل مماشات هایی ازجمله ”ایران گیت” و بمباران و موشک باران مجاهدین وحمله به مقررمجاهدین خلق دراشرف ۳ درآلبانی و محدودکردن شورای ملی مقاومت تنها آلترناتیوبرای یک ایران آزاد وصلح وامنیت درخاورمیانه وجهان به پایان رسیده است و با غذا دادن به مار ولایت فقیه عامل ترور و توطئه وقتل عام درایران، خاورمیانه وجهان فقط خود و ارزش های انسانی را به زوال می رسانند .

اتحادانجمن هابرای ایران آزاد ضمن محکوم کردن انتصاب ریاست رژیم جهل وجنایت ملایان ایران بریک نهاد حقوق بشری ملل متحد باردیگربرقدرت مردم ایران ومقاومت ایران به همراه کانون های شورشی تاکید دارد.