نوازش گرگ های تشنه به خون توسط استعمار

افسانه اسکویی

پس از شکست استعماردرکودتای ۱۴۰۱ درتعویض رژیم آخوندها با پسمانده رژیم سابق، رضا پهلوی (ساواک) و اصلاح طلب ها(سپاه)،  تنها راه حل را استعمار درنابودی تنها مقاومتی دیده است  که ریشه درسراسرایران و جهان دوانده است یعنی مجاهدین خلق که دراشرف ۳ درآلبانی مستقرهستند.

استعمار مایل است خفت وخواری که ژاک شیراک درسال ۲۰۰۳ درخیابان ها ی پاریس ازشعله های عشق به آزادی درایران تجربه کرد را این بار درسراسرجهان تجربه کند.

این نتیجه نوازش کردن گرگ هایی است که دهانشان به خون مردم ایران آلوده است . سردربرابررژیم ضد بشری آخوندها درایران خم کردن جزخفت وخواری ندارد.

این بارنیزمردم  دنیا شاهد خواهند بود که دولت هایشان تا چه اندازه به ”حقوق بشر”! احترام قائل هستند.

مردم ایران ومقاومت مردم ایران با ضرب المثل آقای مسعود رجوی رهبرکبیرانقلاب نوین ایران  : ”کس نخارد پشت من جزناخن انگشت من ” آشنایی کامل دارند واین سازمان های حقوق بشری ، مردم دنیا ورهبرانشان هستند که باید ثابت کنند چقدرپایبند به حقوق انسان ها هستند.

دولت آمریکا وملل متحد که امنیت و سلامت ساکنان اشرف را تضمین کرده اند باید این رفتاروحشیانه که معاهدات بین المللی ازجمله کنوانسیون پناهندگی ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشررا نقض می کند، رامحکوم کنند.

 اتحادیه اروپا نیزباید این رفتاروحشیانه کشورآلبانی که کاندیدای عضویت دراتحادیه اروپا است را محکوم کند ودولت آلبانی را بخاطراین رفتارمورد حسابرسی قراردهد. 

دولت آلبانی باید این حمله وحشیانه که زندگی قهرمانان مجاهد ایران زمین رابه خطر انداخته است وباعث شهادت مجاهد خلق علی مستشاری شده است را پاسخگو باشد. 

۲۰یونی ۲۰۲۳