نوروز ۱۴۰۲ مبارک باد!

اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد با یاد همه شهدای قیام اخیروبزرگان آزادیخواه ایران زمین دربیش ازصد سال با دلی پرازشورواراده ای راسخ وامید به ظفربرسیاهی شاه وشیخ ، به هموطنان عزیزمان نوروزرا تبریک و تهنیت می گوید.

پرستو ها خبر از عشق دارند   خبر از مقدم   سیمرغ   دارند 

سپارند دل به عشق مهر تابان    در آن جشن بزرگ خلق ایران 

خانم مریم رجوی رئیس جمهورمنتخب شورای ملی مقاومت سال نوررا به هموطنان عزیزمان تبریک وتهنیت گفتند.

سخنان نوروزی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی درمراسم سال نو در اشرف ۳