هر کس از این پس در ایران اخوندی به گروگان گرفته شد، علتش لایحه بی شرمانه دولت بلژیک است

گندابی که دولت بلژیک در اروپا میخواهد بنا کند، بعد از این هر روز بوی عطرش در گوشه ای از جامعه اروپا بلند خواهد شد. اگر چه که امروز دولت بلژیک فکر میکند با پرداختن از جیب مردم و مقاومت ایران و بخصوص جان پناهندگان ایرانی در اروپا میتواند بزدلی خود را بپوشاند و به ملاها باج بدهد اما دیر یا زود این معامله ننگین دامن مردم اروپا و کشورهای اروپایی را خواهد گرفت و دود ان به چشم خودشان نیز خواهد رفت.

مردم و مقاومت ایران همیشه اماده فدا کردن و از خود گذشتن در جنگ با اخوندها و رهایی کشورشان از جنایتکاران هستند. فرزندان ایران در اعتراضات سراسری و در زندانهای رژیم میایستند و مقاومت خود را به نمایش میگذارند و بهای سرنگونی جلادان را با بالاترین رنج و شکنجه و زندان و اعدام میپردازند، پس بازنده اصلی نه مردم و. مقاومت ایران بلکه همان ترسوها و بزدلانی هستند که ریش و یا کراواتشان را به دم اخوندها گره زده اند و حالا دژخیم است که به هر طرف که بخواهد انها را میکشاند و پوزه شان را به خاک ذلت میمالد

باور کنید که برای هر ایرانی و پناهنده با شرف، کشته شدن و مرگ در خارج کشور به دست جلادان حاکم بر ایران، یک افتخار و یک سعادتی است که باعث افشای بیشتر این رژیم خواهد شد پس ما ضرر نخواهیم کرد اما باید به بزدلها و مماشات گران هم گفت مطمئن باشید که از فردا این اخوندها هستند قلاده شما را به دست دارند و بر شما حکومت میکنند و بهر طرف که خواستند میکشناندتان و اگر در خدمت به اخوندها کوتاهی کنید گروگان و زندان را برای خود خریده اید و این قراردادی است بین شما و اخوندها که خودتان با خفت و خواری امضا کردید و زیبنده شما همین است. باشد که دیر یا زود متوجه زیان خود بشوید.

بر مردم ازادیخواه اروپا است که به هر صورتی صف خود را از حاکمان ترسو و بزدل که در مقابل اخوندها زانو میزنند و نعلین انها را میلیسند جدا کنند و. انها را کنار بزند و ازادی و دمکراسی و ارزشهای انسانی را به مردمشان بازگردانند و انها را افشا کنند.

از این پس دو صف بندی بسیار واقعی را در اروپا خواهیم داشت. انهاییکه جلوی متجاوزین و جلادان میایستند و ارزشهای والای حقوق بشر را پاسداری میکنند و انها که در مقابل باج خواهی اخوندهای حاکم بر ایران سرخم میکنند و بدنبال کسب دلار و یا یوروهای کثیف و خونینی هستند که مطمئنا از گلویشان پایین نخواهد رفت.