هلاکت ۳پاسدار در انفجاری در شهر کرد

سه پاسدار در يک انفجار کشته شدند. اين انفجار روز شنبه 21ارديبهشت در يکی از سالنهای ساختمان اداری تيپ ضد قمر بنی هاشم در شهرکرد، روی داد.

بنا به گزارشهای دريافتی بعد از انفجار دود غليظی همه جا را پر کرده بود به نحوی که امدادگران قادر به نزديک شدن به اين سالن نبودند.

بر روی بدن افراد کشته شده سپاه آثار سوختگيهای شديد ديده شده است. تا کنون علت اين انفجار مشخص نيست.