هژمونی زنان تحولی رهایی بخش

افسانه اسکویی 

 بزرگذاشت روزجهانی زن درهرسال درروز۸مارس درکشورهای مختلف جهان باشکل های مختلف ، برگزارگردیده است ،اما بدون اینکه تغییری واقعی دروضعیت زنان وحتی مردان بوجودبیاید.بخصوص درایران و دررژیم های ضدانسانی شاه وشیخ هیچ تآثیری نداشته است.دراین بیش ازصد سال،سالیان شوم ایران زمین،زنان مبارزایران ازجمله بی بی مریم بختیاری، اززمان جنبش مشروطه خواهی، و زنان مجاهد وفدایی درزندان های شاه وخمینی بهای سنگینی به قیمت جان شیرین شان رابرای رسیدن به آزادی پرداخته اند. 

سردار بی بی مریم بختیاری گفته بود:” بدبختانه می ترسم بمیرم وزنان ایرانی راعمومآ وزنان بختیاری را خصوصآ آزاد نبینم.”

 متاسفانه با شکست انقلاب مشروطه وبرقراری سلطنت مطلقه رضاقزاق وپسرش محمدرضا پهلوی وولایت فقیه خمینی وخامنه ای،مزدوران استعمار، قوانین زن ستیزانه درجامعه ایران سخت ترشد.

درایران مبارزه زنان درکنارمردان به سالهای پیش ازجنبش مشروطه خواهی نیزمی رسد.تاریخ ایران شاهد مبارزات زنانی چون زینب پاشا اززنان مبارزتبریزی ازجمله درمبارزات نهضت تنباکوودر گشودن انبارهای محتکران تبریزدرزمان قحطی نان پیشگام بوده است .همچنین می توان از زنان مسلحی که با لباس مردانه درقشون ستارخان می جنگیدند نام برد.

 مبارزه زنان ومردان درصد سال اخیرایران بارژیم هایی است که حقوق بشررا زیرپا گذاشته اند واز این نظر شکنجه وشهادت زنان مجاهد ومبارزدرکنارمردان درزندان های شاه وخمینی بردنیاپوشیده نیست. 

 باورود خمینی خون آشام به ایران، تاریخ ایران شاهداعدام های روزانه، اعدام های دهه ۶۰ وقتل عام ۶۷ بوده است.دراین سالیان همزمان که سرکوب واعدام های روزمره و کشتار جوانان درخیابانها و کوچه های ایران ادامه داشته، نیروهای مقاومت مجاهدین خلق ، کانون های شورشی که شامل دختران وزنان ایران است افزایش یافته اند.

 رویارویی سازمان یافته وتشکیلاتی بیش از۵۸ سال مبارزه درموازات با رژیم ضد انسانی بخصوص ضد زن نشان می دهد که تنها نیروی تغییرازرژیم جهل وجنایت به آزادی واستقلال ایران، درزنان است که توسط رژیم سرکوب شده اند.

طرح آزادی ها وحقوق زنان درایران آزاد فردا درسال ۱۳۶۶ ، توسط شورای ملی مقاومت به اتفاق آراتصویب شد وخانم مریم رجوی رئیس جمهورمنتخب شورای ملی مقاومت ، دراجلاس ”زنان ، پیشتازتغییردمکراتیک درایران ” درپارلمان اروپا نقطه نظرهای مقاومت ایران را دراین باره طرح کردند.(۱)

حقوق زنان مانند مردان،حقوق بشریا حقوق همه انسان ها،دررژیم های شاه وشیخ زیرپاگذاشته شده است.هرشعبده جدیدی ازجعبه جادوی استعمار،مانند شاه وشیخ، برای تحمیق انسان هایی که آگاه شده اند وبهای آزادی شان را باجانشان دربیش ازیک قرن پرداخته اند،باشکست روبرومی شود.

مهمترین سوالی را که باید فرد یا افرادبیرون زده ازاین جعبه جادویی به مردم ایران پاسخ بدهند ، این است که چرا دربرابرجنایات شاه واعدام های دهه ۶۰و قتل عام ۶۷ و کشتارانسانها بخصوص کشتارکودکان سربازدرجنگ ضدمیهنی،کشتاربیش ازنیم میلیون باکرونا سکوت کردند؟ 

خانم مریم رجوی درکنفرانس روزجهانی زن گفتند:” که هژمونی زنان که یک تحول رهایی بخش است”،” تغییردادن سرشت قدرتی است ”که به گفته آقای مسعود رجوی ”خلق جدیدی را درکار است که یگانگی وکمال انسانی رامد نظر دارد.”(۲) 

حضورزنان دررهبری سازمان مجاهدین خلق ایران وارتش آزادی بخش ملی ایران راه حل بحرانی بوده است که درسختی های۵۸ سال تاریخ ایران عیارشان اثبات شده است . 

(۱) طرح آزادی‌ها وحقوق زنان در ایران آزاد فردا

(۲) اجلاس بین‌المللی روز جهانی زن در پاریس وحضور شخصیت‌های سیاسی زن از ۲۸کشور جهان