هیات مذاکره کننده رژیم از وحشت و ترس تحریمهای جدید، راهی وین شد

هیأت مذاکره‌کننده رژیم از ترس و وحشت از تحریمهای جدید امریکا و قطعنامه ، پرید و سوار هواپیما شده است و میگوید تا ساعاتی دیگر راهی وین خواهد شد.

به گفته کنعانی، ما مصمم هستیم که به یک توافق دست پیدا کنیم. علی باقری سرپرست تیم مذاکره کننده رژیم در این هیات است. العالم

امریکا تاکید کرد که سپاه را از لیست در نمیاورد.