واکنش های شدید پیرامون تصمیم دعوت بنیاد نوبل درسوئد

برندگان امسال نوبل درابتدای ماه اکتبراعلام می شوند ، درحالی که جشن نوبل طبق سنت درروز۱۰ دسامبربرگزار می شود.

ازروزگذشته تصمیم دعوت بنیاد نوبل ازسفرای روسیه ، بلاروس و ایران با واکنش های شدید احزاب مختلف درسوئد مواجه شد.

سال گذشته این سه کشوربه دلیل تحولات سیاسی دعوت نشدند ولی امسال بنیاد نوبل ازتمام سفرا درسوئد دعوت کرده است. البته گفته نشده است که به چه دلایلی تحولات سیاسی سال گذشته تغییرکرده است.

طبق گفته بنیاد نوبل، دعوت ازکشورهایی که نیازبه شنیدن اهمیت دمکراسی وحقوق بشردارند نیزمهم است . به گفته ویدارهلگسن ، مدیرعامل بنیاد نوبل ، آنها صرفآ می خواهند با توسعه اجتماعی دوقطبی فزاینده مقابله کنند. 

سال گذشته سفرای این سه کشوردرجشن نوبل درسوئد دعوت نشدند ولیکن درمهمانی جایزه صلح نوبل درنروژ دعوت شدند.

مسلمآ به دنبال تصمیم بنیاد نوبل مبنی بردعوت ازسفیر روسیه درمراسم جوایزامسال ،واکنش های روزافزونی خواهد بود. چندین رهبرحزب تاکنون جشن هارا تحریم کرده اند.

نوشی دادگستر،رهبر حزب چپ سوئد، محرم دمیروک ازحزب مرکز ومرتا استنوی ازحزب محیط زیست اعلام کرده اند که قصد شرکت درجشن راندارند.