واگذاری وزارت کشور و استانداریها به نظامیان و سپاه، یعنی قیام در راه است

بعد از روی کار امدن رئیسی جلاد و حکم هفته قبل خامنه ای به وزیر کشور ، احمد وکیلی تروریستی که در لیست اینترپل نیز قرار دارد مبنی بر انتخاب وی به عنوان جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح درامور نیروهای انتظامی و عملا بعهده گرفتن و دست باز گذاشتن وی برای هر گونه سرکوب و کشتار مردم در شهرها است. بعد از انتخاب پاسدار کاظمینی سرکرده سپاه به عنوان استاندار تهران به نظر میرسد که رژیم مجبور است برای مقابله با قیام مردم که در راه است خود را اماده کند.

وزیر کشور رژیم نیز در هفته گذشته قول داده بود که تغییر استاندارها ارام ارام شروع میشود.!!!!

به نظر میرسد که رژیم به این کار مجبور شده است و حکم خامنه ای نیز همین معنی را میدهد که راهی بجز سرکوب و کشتار مردم برای جلوگیری از قیام متصور نیست. باز هم این تئوری ثابت میشود که هرگز این رژیم بصورت مسالمت امیز کنار نخواهد رفت و این خود نشان دهنده این است که قاتلان مردم ایران خود را اماده کرده اند پس بمردم ما نیز باید اماده شوند.

رژیم این امادگی را از ترس و وحشت قیامها علنی هم اعلام میکند. رسم است که در جایی که تهدید و خطری وجود دارد نیروهای پلیس و نظامی وارد میشوند. احساس خطر کردن رژیم از مردم در تمامی استانها به معنی انتخاب استانداران از سپاه و پاسدار است.

مطبوعات رژیم که داستان را فهمیده اند سوال میکنند که ایا این استانداران قرار است که فقط مسائل امنیتی را توجه کنند و یا به حوزه های دیگر هم توجه خواهند کرد؟؟

 روزنامه آرمان نوشت: برخی معتقدند انتصاب وزیر کشور نظامی و در پی آن انتصاب احتمالی زیر مجموعه‌های این وزارتخانه از جمع نظامیان در جامعه پیام مثبتی نخواهد داشت.

بسیاری حضور احمد وحیدی در راس وزارت کشور را ایجاد تفوق روحیه و نگرش مدیریت نظامی به سایر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی  و حتی اقتصادی قلمداد کرده‌اند. برخی مطرح می‌َکنند این نوع رویکرد شاید در حوزه انتصاب استانداران در استان‌های مختلف نیز تسری پیدا کند و شاید در آینده شاهد استانداران نظامی باشیم و در استان‌های مختلف و در کلان قضیه  به سمت مدیریت نظامی حرکت کنیم.

عده ای معتقد هستند، از انجا که وزیر کشور خود سابقه نظامی دارد و با افراد نظامی هماهنگ‌تر عمل می‌کند. مخالفان نیز معتقدند: حضور وزیر کشور نظامی و همراه کردن نظامیان در زیر مجموعه خود باعث خواهد شد جامعه از اداره نظامی نگران شوند.!!