وبلاگ بالاگری – بیکفایتی حاج حسین اوباما

 

obama

پاسداران شکنجه و اعدام بهمراه مزدوران لبنانی خود، در بی عملی جامعه جهانی شهر استراتژیک القصیر را تسخیر و کشته و زخمی بیشماری برجا گذاشتند.

حاج حسین اوباما، تنها به محکوم کردن لفظی و خواست خروج محترمانه آنان از کشور سوریه را بدون هیچ اقدام عملی و یا چشم اندازی به آن سو، بسنده کرد.

حاج حسین، همانی است که در اوج تظاهراتهای چهار سال گذشته در سراسر ایران، بیش از یکهفته خاموش بود و پس از آن نیز خیلی آبکی، به محکوم کردن بی مایه کشتار ایرانیان از سوی رژیم، مبادرت کرد.

حاج اوباما، همین سیاست غیر فعال علیه آنچه در سوریه میگذرد را به بهای کشتار ملت سوری در پیش گرفته است. اگر این سیاست ادامه پیدا کند، بعید نیست که بشارقاتل، با حمایت موشکهای روسی و پیاده نظام فاشیست، نه تنها بر سر قدرت مانده، بلکه جنگ داخلی سوریه برای سالیان دراز ادامه پیدا کند. حاجی گمان میکند که هزینه نیرویی و مالی حمایت از اسد، برای رژیم فرسایشی مرگبار رقم زده و آن را به پای میز مذاکره بکشاند.

حاج حسین، همین سیاست را در عراق با ابقای مالکی بازنده انتخابات عراق، به بهای کشته شدن بسیاری از عراقیان پیش گرفته است. نه تنها عراقیان بلکه مجاهدین مستقر در اشرف و لیبرتی روزانه بهای این مغازله با شیطان را میدهند. بتازگی وزارت خارجه اش هم با بیانیه ایی از عروسک دیپلماتیک گوبلز دفاع کرد.

رئیس جمهور بیکفایت امریکا، با سلسله مذاکرات شکست خورده اتمی، تنها به خامنه ایی فرجه برای ساخت آن را فراهم کرده است. تسلیح اتمی ملاها، خاورمیانه را برای دهها سال به تاریکی خواهد کشید.

دور تحریمهای تازه علیه رژیم نیز، تلاشی مایوسانه دولت وی، وی ماستمالی دیپلماسی ضعیف اش باید تلقی شود. وی امید دارد که با وضع تحریمهای بیشتر، رژیم را به زانوی مذاکره درآورد. غافل از اینکه، اگر از کشته های گرسنگان ایرانی، پشته ها برپا شود، برای خامنه ایی و فاشیزم دینی حاکم بر میهنمان، پشیزی ارزش نخواهند داشت. رژیم که نوباوگان را پیش از اعدام مورد تجاوز قرار داده و یا آنهایی که بخاطر این تجاوز باردار شده و اعدام گردیده اند، بویی از انسان نبرده است.

با این بیلان، امیدوارم که دولت اوباما از هر گونه موضعگیری به سوی قیام ملت ترکیه، در راستای فاشیزم زدایی و خلع قدرت ارتجاع اسلامی گامهای جدی برداشته، خودداری کند. ملت سوریه با حذف اردوغان – که اکنون بمانند ملاها، خود و خانواده اش از ثروت افسانه ایی برخوردار شده اند – متحد جدیتری در ترکیه خواهد یافت. تحریمهای وضع شده علیه حکومت ایران تا زمانی که به حمایت از قیام ملت ایران گره نخورد، تاثیر آنچنانی نخواهد داشت. بدتر از آن سیاست مهار دوجانبه دولت اوباماست. که از یک سو علیه فاشیزم دینی تحریم وضع میکند و از سوی دیگر با ارسال سیگنال برای کشتار مجاهدین در عراق، مواظب است که این رژیم تضعیف ولی سرنگون نشود.

هنگامی که ایرانیان داخل کشور درک کنند که دولتهای بیگانه تنها چشم به چپاول سرمایه های مادی و معنوی و انسانی آنها داشته و همین رژیم را به هر گونه سیستم حکومتی مردم سالار و سکولار ترجیح میدهد، خود آستینها را بالا و بالاتر زده و رژیم را سرنگون میسازد. حباب حمایت امریکایی از خیزش ملت ایران برای آزادی، فریبی بیش نیست.