وزیر انرژی ونزوئلا به وزیر نفت رژیم در مورد شعار مرگ بر امریکا، تذکر داد

وزیر انرژى ونزوئلا به وزیر نفت رژیم در مورد نوع گفتارش تذکر داد.

ابتدا وزیر ونزوئلایى مى گوید “زنده باد جمهورى اسلامى ایران”

اوجى هم مى گوید: زنده باد ونزوئلا

پس از آن اوجی، وزیر نفت رژیم مى گوید مرگ بر آمریکا

در اینجا وزیر ونزوئلایى زیرلب مى گوید : این را نگو!

ایستادن در مقابل پرچم ونزوئلا از دیگر حاشیه های این مراسم بود.