وزیر کشور رژیم با اذعان به درماندگی در مقابل مردم، گفت برای سرکوب مردم باید بسیج را وارد کنیم!!!!

وزیر کشور رژیم از تروریستهای سپاه قدس با اقرار به درماندگی در مقابل مردم خواستار وارد کردن بسیج ضد مردمی برای سرکوب بیشتر مردم شد.

وی گفت: “بسیج، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد، بازوان مهمی در موضوعات اجتماعی هستند و باید در چارچوب قانون، به کار گرفته شوند.”

احمد وحیدی، وزیر کشور جلاد رئیسی در روز دوشنبه  بر شناخت و تجزیه و تحلیل موضوعات و ایجاد تحول اجتماعی تاکید کرد و گفت: هیچ مساله ای به اندازه مسائل اجتماعی اهمیت ندارد.

وی ادامه داد: مردم برای ما اصالت دارند و به همین دلیل، آسیب های اجتماعی در لسان خامنه ای به عنوان خطرناک‌ترین تهدید توصیف می شوند.

وحیدی تصریح کرد: توجه به مسائل حاشیه نشین ها را هم در کاهش آسیب های اجتماعی مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: باید برای هر منطقه‌ای برنامه داشته باشیم و بدانیم قرار است چه اقدامی انجام شود.دیده بان رژیم