وقتی کارت آس وقاحت می سوزد

 بیش از ۵ ماه ازمبارزه فرزندان ایران زمین علیه تباهی وویرانی فاشیسم مذهبی درایران می گذرد. چهل وچهار سال حکومت”جمهوری اسلامی ” توسط خمینی بنیانگذاری و با حمایت استعمار استمرار پیدا کرد.

لاشه پوسیده رژیم به یمن مقاومت مردم ایران ومجاهدین خلق درایران روی زمین مانده ومنتظر تدفین است ویا قدری نفت وآتش.

بوی این لاشه متعفن به مشام پس ماندگان سلطنت تداعی ” بوی گل وسوسن ویاسمن آید، شیخ چون بیرون رود شاه درآید” کرده ا ست .

دراین میان استعمار مجددآ ازتابوت سلطنت ، رضا پهلوی را بیرون آورد. غافل ازاینکه نه ایران ، افغانستان ظاهرشاه است که پس ازطالبان ها دوباره به افغانستان برگردد ونه مردم ایران مردم افغانستان هستند که فاقد مقاومت سازمان یافته باشند ، و نه قرن ، قرن بیستم ..ونه فرزندان ایران زمین که با خداحافظی به  شاه وشیخ ترک خانه و سلام به آزادی پا به خیابان ها ی شهرهای ایران می گذارند ، اجازه دخالت به اجنبی های کودتاهای ۱۲۹۹، ۱۳۳۲ و ۱۳۵۷ را به استعماردهند. 

با نزدیکی به روزها ی آزادی و استقلال ایران و شدت گرفتن جنگ اوکراین و روسیه و تاثیرات این جنگ بر روی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا ، حل مسئله ایران با دعوت از ”چهره های شاخص اپوزیسیون ” در دانشگاه جرج تائون آمریکا الویت می یابد. دراین جلسه مهمترین اشخاص ازرضا نخودی (شنگول) ومنگول و حبه انگور …حامدغمگین حضورداشتند و خواسته های خودشان را برای مردم ایران دیکته کردند!

ازطرفی واکنش های تند و گسترده رسانه های رژیم به قطعنامه شماره ۱۰۰ کنگره جدید آمریکا وحمایت ۱۶۶ نماینده کنگره آمریکا ازهردوحزب دمکرات و جمهوری خواه که درآن ازقیام مردم ایران حمایت قوی شده است ، قابل درک است بخصوص وقتی که ازبرنامه ده ماده ای خانم مریم رجوی حمایت می شود.

ازطرف دیگر درقطعنامه ذکرمی شود که مردم ایران ازآزادی های اساسی خود محروم شده اند و به همین دلیل دیکتاتوری سلطنتی و استبدادی مذهبی راهم چنانکه درشعارهای تظاهرات آنها مشهود است نفی می کنند.

ارائه این قطعنامه ازطرف نمایندگان کنگره آمریکا ، شلیکی بود که مقاومت مردم ایران به قلب رژیم کرد وترکش آن به بازماندگان سلطنت خورد!

درتظاهرات پاریس روز ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ مصادف با ۱۲ فوریه ۲۰۲۳ درفراخوان مقاومت ایران به مناسبت بزرگداشت انقلاب ضدسلطنتی درسال ۱۳۵۷ ، بیش ازده هزارنفرشرکت کردند. دراین تظاهرات شخصیت های سیاسی ازفرانسه شرکت داشتند .یکی از مهمترین خواسته ها ی تظاهرکنندگان انحلال سپاه پاسداران (دوستان وبرادران رضا پهلوی ) ودرلیست تروریستی قراردادن آن است. همچنین رضا پهلوی درصحبت هایش دیکتاتوری ومزدوری پدروپدربزرگش را به عنوان شاهان ایران دوران پهلوی محکوم نکرده است .

پس ازاین دورهمی ها استعمار درپی رو کردن یک چهره شکنجه گرساواک به نام پرویزثابتی با دو هدف ، کارت آس وقاحت خود را درتظاهرات ۲۲ بهمن درلوس آنجلس رو کرد.

کارت آسی که هدف اولش سفید کردن جنایات شکنجه گرساواک که می بایست مانند حمید نوری وسران رژیم ایران دردادگاه مردمی محاکمه شود. هدف دوم استعماراعلام پایان کپن زمانی رژیم و حمایت از سران رژیم درصورت همکاری با استعماراست.

لازم به اشاره است که پرویز ثابتی جنایتکار درهمکاری رژیم شاه با استعمارحاضربه همکاری شد و درسایه استعمار۴۴ سال به عنوان آس دربازی بیست ویک پناه گرفت. 

موج سواری خمینی با کمک وهمکاری استعمار وعبورحکومت ایران از شاه به شیخ درسال  ۱۳۵۷ به کودتای نرم استعمار وارتجاع ختم شد و جنایتکاران رژیم سلطنت هرگزدریک دادگاه منصفانه محاکمه نشدند. 

هرچند که مقاومت ایران عمل اعدام را محکوم کرده است ولی محاکمه این اشخاص دردادکاه های معتبربرای حقانیت بشر درتاریخ مانند کشتاریهودیان توسط هیتلر ضروری است .

جالب توجه است که  آس وقاحت دژخیم پرویز ثابتی برخلاف انتظار استعمار روی ۱۱ افتاده است نه روی ۱۰ و عدد ۲۱ را رد کرده است و آس سوخته است نه برنده!

فرزندان آگاه ایران زمین درکف خیابان های ایران جان نمی دهند که شیادان استعماروارتجاع و استبداد برایشان همکاری سپاه وساواک را این بار بر صحنه سرنوشت بیاورند.مردم ومقاومت مردم ایران هرگز اجازه دورباطل را نخواهند داد .

قیام ۱۴۰۱ ایران پتکی برسراستعمارو ارتجاع واستبداد است وپیامش انقلاب دمکراتیک نوین است.

استعمارهم آموخت که نسخه های پیچیده پیشین ازجمله ”پدرملت ” و”ننه بزرگ ملت ” دیگر درقرن بیست ویکم جواب ندارد.

شعله های عشق به آزادی و استقلال انسان هرگزبا شدید ترین طوفان ها خاموش نمی شود.

افسانه اسکویی