ویدیو – حمله نیروهای انتظامی به مردم رشت

نیروهای مزودور انتظامی رژیم به تجمع مردم رشت در چهار راه ديلمان و در برابر بانک ملی گلسار را چند بار  با گاز اشک اور و فلل مورد تهاجم نيروی انتظامی قرار گرفتقرار دادند.  اما جمعيت مجدا به اين نقاط باز گشته و به اعتراضات خود ادامه میدادند.

بنا به گزارشات دريافتی مردم در رشت چند تن از جوانان را که نيروهای سرکوبگر دستگير کرده بودند از دست مأموران نجات دادند.