ویدیو – شعارهای ضد حکومتی در کرج

در تظاهرات ضد حکومتی در کرج در روز سه شنبه28خرداد 92جوانان شهار میدادندنه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران