ویدیو – شعارهای ضد رژیم در کرمانشاه

تظاهرات 9کرمانشاه 28 خرداد 2:مردم کرمانشاه که به بهانه جشن فوتبال جمع شده بودند شعار میدادند سوریه را ولش کن فکری به حال ما کن.