ویدیو – فقر و مسکنت مردم در رژیم دزد و فاسد حاکم بر ایران

ویدیوی فقر و مسکنت مردم در رژیم دزد و فاسد حاکم بر ایران. نیازی به تشریح ندارد. آن را ببینید خود از ابعاد فقر و تهیدستی مردم ایران تحت حکومت اخوندها که را میخواست نفت را به در خانه مردم بیاورد، در خواهید یافت.