ویدیو – ۲۰۰۰ تظاهرات کننده در استکهلم از وزیر خارجه سوئد خواستار اقدام فوری شدند

در تظاهراتی که امروز، شنبه ۱۲ اکتبر ۲۰ مهر، توسط اتحادیه انجمنها برای ایران ازاد، سوئد فراخوان داده شده بود نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از شرکتکنندگان از دولت و وزارت خوارجه خواستند تا برای ازادی هفت گروگان اشرفی اقدام عاجل به عمل اورند. تظاهرات کنندگان خطاب به وزیر خارجه سوئد فریاد میزدند: کارل بیلدت چشمهایت را باز کن، فوری اقدام کن.

http://video.fffi.se/#!album-408