پارلمان اروپا: حمله شيميايی اسد جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت است

پاارلمان اروپا روز پنج شنبه 12 سپتامبر طی قطعنامه ای ضمن محکوم کردن حمله شیمیائی بشار اس که منجر به مرگ نزدیک 1400 نفرشد، خواستار يک واکنش روشن، قوی، هدفمند و متحد ”بين المللی و در صورت لزوم“ اقدامهای بازدارنده ”شد.

در قطعنامه پارلمان اروپا آمده است: منابع مختلف تأييد می کنند که رژيم سوريه در پشت حمله 21اوت می باشد، اين، نقض وقيحانه قانون بين المللی، يک جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت است و جامعه بين المللی نمی تواند بی عمل باقی بماند.

متن قطعنامه…