پاره ای گَند‌ها نازدودنی‌اند

جمشید پیمان

من که جای خود دارم،گاهی کارکشته ترین چوپان ها هم در تشخیص گرگ هار از سگ وفادار اشتباه می کنند!

متاسفانه دو بار از مصی علی نژادحمایت کردم . او امّا هر دو بار از کرده پشیمانم کرد!

کینه‌ی رضا پهلوی نسبت به مجاهدین قابل درک است! با آنکه مجاهدین پدر او را نکشته بودند . در فراری دادن او از ایران هم اگر نقشی داشته اند در برابر نقش ملیون ها ایرانی که ماه ها در خیابان ها فریاد ” مرگ بر شاهِ خائن” سر داده بودند، به حساب نمی‌آمد. رهبرانشان هم که تازه بعد از فرار او، از زندان بیرون آمدند!

به نظر من، این کینه که وقت و بیوقت، با جا و بی جا از شاهزایده بروز میکند،هم علت روانی دارد، هم تحت تاثیر دلبستگی هایش به محمد خاتمی، میرحسین موسوی، حسن روحانی و بسیج و سپاه پاسداران است!

امّا پاچه گیری های مصی علی نژاد از مجاهدین، به نظر من به هیچ وجه ناشی از کینه ی او نیست! چرا؟

او بگونه ای پنهان نشدنی در این موردنقش یک امربَر را دارد و به فرموده عمل می کند!

هم رضا پهلوی، هم مصی علی نژاد، در حمله به سازمان مجاهدین خلق، بطور کامل با وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی همسو هستند!

هردوشان در پریدن به مجاهدین انگار از روی یک دستور العمل واحد، انجام وظیفه می کنند!

در متن انقلاب کنونی، هردوی اینها در وارد کردن اتهام و افترا به مجاهدین به شدت فعال شده اند. درست مانند دستگاه های تبلیغاتی و اطلاعاتی رژیم آخوندی!

هردو ی اینها مجاهدین را سد سدیدی در برابر فریبکاری ها و پوپولیسم مبتذل خود می بینند.

هردوی اینها، مجاهدین خلق را مانع بزرگ در برابر جا انداختن طرح های سازشکارانه با نظام حاکم می دانند.

هم رضا پهلوی،هم مصی علی نژاد از ایده ی ” نه شاه نه شیخ” و طرح شعار ” نه سلطنت نه رهبری” و همگانی شدن شعار ” مرگ بر ستمگر،چه شاه باشه چه رهبر” بشدت گزیده و هراسناک اند! علتش هم روشن است:

هر چه این شعار ها در میان مردم گسترده تر و فراگیرتر میشود، درد بی آیندگی رضا پهلوی ، مصی علینژاد و نظام جمهوری اسلامی، از هر درمانی دورتر می افتد!

امّا درباره ی عنوان یادداشت: «پاره ای گندها نازدودنی اند»:

دو سه سال پیش با دوستی درباره همین مصی گپ میزدیم. از او پرسیدم چرا مجاهدین حاضر نیستند با او مصاحبه کنند؟

در پاسخم گفت: جوابش را باید از خود مجاهدین بپرسی. اما من فکر می کنم، مجاهدین حاضر نیستند با کسی هم‌سخن شوند که وجودش سرشار از بوی گند سید محمد خاتمی و نَفَس متعفن صفایی فرهانی است!