پاسخ خانم مریم رجوی به معاون وزير خارجه آمريکا در امور خاورنزديک

سرکار خانم بت جونز
من نامه شما و پيام وزير جان کری را دريافت کردم و از زحمات شما و ايشان و اشتياقتان برای حفظ جانها در اشرف بسيار سپاسگزارم. من نهايت تلاشم را برای هدف مشترکمان به عمل می آورم. لطفاً سفارش کنيد که يک مسئول از سفارت آمريکا با آقای جرجی باستين در اسرع وقت به ليبرتی بروند و با رهبری کمپ و نماينده ساکنان و مشاوران حقوقی در مورد ترتيبات اجرايی گفتگو کنند.

اما من قبل از هر چيز می خواهم توجه شما را به اجرای هرچه سريعتر نيازهای مبرم امنيتی برای انتقال ساکنان اشرف به ليبرتی جلب کنم. به خصوص که می دانيد با توجه به وضعيت سوريه رژيم ايران به محض انتقال ساکنان اشرف به ليبرتی بر روی ادامه حملات به کمپ ليبرتی و ساکنان بی دفاع آن متمرکز می شود. در اين رابطه مهمترين نکته برگرداندن 17500تی وال 4متری و انتقال تجهيزات مبرم پزشکی از اشرف به ليبرتی و کلاه خودها و جليقه های حفاظتی برای 3هزار نفر ساکنان است. من توجه شما را جلب می کنم که آزمايش جديت دولت عراق در حفظ جانها مقدمتاً موکول به اجرای اين امر است که اگر موافق باشيد من ترجيح می دهم همين فردا قبل از انتقال بقيه ساکنان اشرف به ليبرتی به هزينه ما انجام شود. پس از اجرای اين اقدامات کليه ساکنان اشرف به ليبرتی خواهند رفت. آنها با خود متعلقات شخصی اشان از جمله اسناد داراييهای منقول و غيرمنقول اشرف، کتابها و کامپيوترها و پول و تجهيزات حفاظت شخصی و وسايل پزشکی و کليه تجهيزات ارتباطی خود را خواهند برد. بقيه درخواستهای مبرم ما که اميدوارم شما به کمک سفارت و سازمان ملل همزمان برای اجرای آنها تلاش کنيد به شرح زير است:
1ـ ترتيب دادن آزادی فوری 7گروگان
2ـ مستقر کردن يک واحد کلاه آبی و حضور تيم ناظران آمريکا در داخل کمپ ليبرتی در هفت روز هفته و 24ساعت شبانه روز

3ـ تأمين الزامات مبرم حفاظتی در ليبرتی توسط دولت عراق شامل نيازمنديهای مبرم برای دوجداره کردن سقف بنگالها طبق ليست نيازمنديها در 18ژوئن 2013 پس از سومين حمله موشکی که ليست آن ضميمه است. شامل برگرداند تی والها، برگرداندن 150جان پناه دو در دو متر سيمانی باقيمانده از تعهد نخستين حمله موشکی در فوريه 2013، حق سازندگی در ليبرتی و کيسه های شن به تعداد کافی و مورد نياز ساکنان.

4ـ ما هم چنان که شما در نامه اتان نوشته ايد با ترتيبات فروش اموال منقول و غيرمنقول در اشرف موافقيم اما خواهشمنديم تحت نظارت سناتور توريسلی به عنوان نماينده قانونی ساکنان انجام شود. علاوه بر اين ما می خواهيم ليست داراييها توسط دولت عراق و آمريکا و سازمان ملل و سناتور توريسلی امضا شوند. دولت عراق نبايد از امروز برای فروش اموال منقول به تجار و خريداران عراقی محدوديت ايجاد کند. زيرا ساکنان به پول آن برای هزينه های ليبرتی و بازاسکان نياز دارند.

5- ترتيبات اجرايی گردآوری اموال منقول در اشرف در يک مکان کوچک برای فروش بايد در محل با گفتگو بين نماينده دولت عراق و نماينده ساکنان مورد توافق قرار گيرد. اما ساکنان اقلام و نيازمنديهای باقيمانده از ستونهای پنج و شش وهفت وهشت را با خود به ليبرتی خواهند برد. شامل 17تراگ، مايملک شخصی، پنج ژنراتور برق، 12 تانکر آب و فاضلاب و ليف تراکها برای حمل اشياء سنگين در ليبرتی.

بسيار محترمانه
مريم رجوي
رو نوشت: آقای جرجی باستين رئيس بالفعل هيأت مساعدت ملل متحد در عراق