پاسخ شورای ملی مقاومت به اظهارات وزارت خارجه آمریکا درباره هجوم وحشیانه وخونین به اشرف۳

اطلاعیه شورای ملی مقاومت که به اتحادانجمن ها برای ایران آزاد رسیده است حاکی ازایمیلی است که دربعد ازظهر۳۰ خرداد ازسوی وزارت خارجه آمریکا به برخی ازخبرنگاران داده شده است .

دراین ایمیل آمده است که پلیس آلبانی به آنها اطمینان داده است که همه اقداماتش درشهراشرف طبق قوانین ذیربط ازجمله دررابطه با حفاظت ازحقوق و آزادی های همه افراد درآلبانی بوده است .

درادامه آمده است که وزارت خارجه آمریکا ازحق دولت آلبانی برای تحقیق درمورد هرفعالیت غیرقانونی محتمل درقلمروخودش حمایت می کند.

 دراطلاعیه شورای ملی مقاومت  اشاره به اطلاعیه های تکراری پیشین درایمیل ،ازجمله در۱۴نوامبرمی شود که طبق آن آمریکا مجاهدین را یک جنبش اپوزیسیون معتبرکه مردم ایران را نمایندگی کند نمی داند وبه آن حمایت و آموزش و کمک مالی نمی دهد.

شورای ملی مقاومت ازاینکه هرگزخواستارحمایت وکمک مالی آمریکا وهیچ قدرت دیگری نبوده اند و تنها اتکای آنها به مردم ایران بوده وهست را ازافتخارات مجاهدین خلق و مقاومت ایران می داند.

اما شورای ملی مقاومت درباره اظهارنظرشرم آوردرباره نمایندگی ومعتبربودن جنبش مقاومت و مجاهدین خلق ایران ، آن هم پس ازچند ساعت بعد ازحمله خونین ورفتارننگین به ساکنان اشرف ، تفسیرش ازجمله دم تکان دادن وخوش رقصی  برای رژیم دیکتاتور تروریستی آخوندها درایران است .

همچنین این گفته های شرم آور همسویی با مهاجمانی است که ارزش های جهانشمول آزادی بیان و اجتماعات وحق پناهندگی و معاهدات بین المللی مانند کنوانسیون حقوق پناهندگان،اعلامیه جهانی حقوق بشرو کنوانسیون اروپایی حقوق بشررالگدمال کرده و باعث قتل یکی ازمجاهدین ومصدوم شدن بیش از ۱۰۰ نفردیگر شدند. 

تجربه سرنگونی شاه باید به اندازه کافی آموزنده می بوده است که بفهمند چه کسی مردم ایران را نمایندگی می کند.این مردم ایران هستند که دریک انتخابات آزاد درجمهوری دمکراتیک پس ازسرنگونی فاشیسم دینی حاکم برایران که توسط دولت آمریکا برای سالیان درخط مشی استمالت شناخته شده است را برعهده دارند. 

شورای ملی مقاومت به  امضا قطعنامه ۱۰۰ درکنگره آمریکا ، وبیانیه هزاران قانونگذاراز کشورهای مختلف فرانسه ،انگلستان ،ایتالیا ،نروژ،هلند،ایرلند،…مراجعه شود که ازقیام مردم ایران برای یک جمهوری دمکرایتک مبتی برجدایی دین و دولت شده است .درهمان بیانیه ها تآکید شده است :

”ما در اینجا اهمیت حق تعیین سرنوشت مردم را یادآوری می‌کنیم. بر مردم ایران است که آینده خود را انتخاب کنند. ما در ارزش‌های جمهوری مانند انتخابات آزاد، آزادی اجتماعات و بیان، لغو مجازات اعدام، برابری جنسیتی، جدایی دین و دولت، حق خودمختاری برای اقلیتهای قومی ایرانی و ایران غیرهسته‌ ای را، که در برنامه ۱۰ ماده‌ ای که توسط مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران تدوین شده، با مردم ایران شریک هستیم”.

 شورای ملی مقاومت از نامگذاری تروریستی مجاهدین و شورای ملی مقاومت که برای ”ژست حسن نیت” به آخوند خاتمی ”رئیس جمهوراصلاح طلب” رژیم ولایت فقیه صورت گرفت اشاره می کند . نامگذاری ظالمانه ای که پس از۱۵ سال وزارت خارجه آمریکا بادستوردادگاه آن راباطل شناخت.

شورای ملی مقاومت دراطلاعیه اش به سابقه مماشات بادیکتاتورها درایران اززمان دکترمحمدمصدق وکودتای ۲۸ مرداد اشاره می کند وامیدواربه عذرخواهی ازمردم ایران بخاطراین سیاست ها است .

دراطلاعیه شورای ملی مقاومت درمقابل گفته وزیرکشورآلبانی که  ” حتی یک عضو آنهاتوسط پلیس لمس نشده است”  نمونه های عکس هاو شواهدی دارند که خلاف این را اثبات می کنند.

منظور مقامات رسمی از به کار بردن گاز فلفل برای دفاع از خود در برابر تهاجم مجاهدین را هم می‌توان به ‌خوبی دید.

تصویر۲تیربارروی یکی ازساختمانها کارگذاشته که داخل اشرف رانشانه گیری کرده اند.

مسئولیت کشته شدن مجاهد خلق علی مستشاری برعهده آمران و عاملان این حمله شرم آوراست .

 دراطلاعیه شورای ملی مقاومت آمده است که ”خبرگزاران محلی” مجهول الهویه برای سرپوش گذاشتن برحقایق به دروغ دیگری متوسل شده اند .

خبرگزاری آسوشیتدپرس درگزارش خود در۲۰ ژوئن کذب محضی را ازطرف اعضای مجاهدین خلق درآلبانی نوشته است که آنها با افتخاربه خبرنگاران محلی گفته اند که چگونه سیستم های ارتباطی دولت تهران ونهادهای ایرانی راهک کرده یا به آنها نفوذکرده اند.

شورای ملی مقاومت درادامه این دروغ کذب اضافه می کند که این موضوع هیچ ربطی به مجاهدین خلق درآلبانی نداردو مجاهدین وساکنان اشرف هرگزودرهیچ کجاودرهیچ زمانی به هیچ خبرنگاری چنین چیزی نگفته اند.