پاسدارصفوی مشاور خامنه ای: هدایت عراق و سوریه و فلسطین راخامنه ای بعهده گرفته است

دستیار و مشاور عالی خامنه ای، پاسدار صفوی گفت: اگر خامنه ای نبودند سوریه و عراق وضعیت دیگری پیدا می‌کردند، شرایط فلسطین طور دیگری بود، الان خود خامنه ای فرماندهی جبهه مقاومت( ارتجاع) را برعهده دارند.

وی بدون اشاره به شکست های رژیم در سوریه و عراق و تنفر مردم از نیروهای ادم کش رژیم در این کشورها، معلوم نیست که از کدام پیروزی و موفقیت صحبت میکند.؟ هر چه در این دو کشور هست، بدبختی و فلاکت و فقر و کشتار است و صدالبته اینها تحت رهبری خامنه ای بر مردم این دو کشور تحمیل شده است.