پانزدهیمن اکسیون اعتراضی در یوتبوری پس از قتل عام اشرف

امروز چهار شنبه 18 سپتامیر گروهی از هواداران و پشنیبانان مقاومت در میدان اصلی شهر یوتبوری اکسیون اعتراصی خود را پس از قتل عام اشرف در در اول ستامبر برگزار کردند.

این تظاهرات کنندگان برای پانزدهمین روز به در این محل جمع شده و خواستار اقدام عملی جوامع بینالمللی برای مجازات امران و عامدان این جنایت که در نتیجه ان 52 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسیده بودند، شدند.

معترضین همچنین خواهان اقدام امریکا و دیگر سازمانهای مسئول برای ازادی هفت مجاهدی که در این حمله به گروگان گرفته شده اند، بودند.

http://video.fffi.se/#!album-390