پرسنل امبولانس از رساندن یک پناهنده سیاسی به بیمارستان خودداری کردند

روزنامه “اربتاربلادت” در شماره امروز خود گزارش داده است که پرسنل امبولانس از رساندن یک پسر ۱۶ ساله، متقاضی پناهندگی سیاسی،به بیمارستان خودداری کردند.

این اتفاق حدود دو ماه پیش در شهر یوله اتفاق افتاده. پسر ۱۶ ساله پس از انکه از اداره مهاجرت به درخواست پناهندگی او جواب رد میدهد خود را از پنجره ای از ارتفاع ۶ متری به بیرون پرتاب میکند. اما کارکنان امبولانس از رسانده او به بیمارستان خودداری میکنند. اما پلیس ان را به اورژانس میرساند.

یک منبع که نخواسته نامش فاش شود، به روزنامه اربتاربلادت گفته است که یکی از کارکنان امبولانس گفته: به او اهمیت ندهید بگزارید بپرد، او فقط یک مهاجر است.

رئیس مداوای امبولانسی یوله، یورگن تارنویک، به خبرگزاری ت ت میگوید انچه که روزنامه اربتاربلادت گزارش کرده و از طرف پلیس نیز تائید شده است بسیار جدی است. او میگوید که این موضوع بررسی خواهد شد.