پروانه قاسمی و جابر کلیبی:کشتار دد منشانه مجاهدین خلق در عراق، جنایت علیه بشریت است!

اعضای باقی مانده سازمان مجاهدین خلق ابران در عراق، همواره مورد یورش وحشیانه رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی و دولت سر سپرده مالکی قرار داشته اند.

چه کسی نمی دانند که رژیم حاکم بر عراق محصول کشتار مردم این کشور توسط نیروهای امپریالیستی است؟ کیست که نداند این رژیم مزدور همانند رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی خواهان و توده های مردم عراق به این کشور تحمیل شده و همچون جمهوری اسلامی دشمن قسم خورده ی آزادی و رهایی توده های زحمت کش است؟ دنیا می داند که این رژیم فاسد و ضد مردمی، همچون رژیم هم های سنخش، یعنی جمهوری اسلامی، حکومت کرزای در افغانستان و …، با کشتار و جنایت به قدرت آورده شده و لحظه ای بدون ترور و خفقان و حمایت نظامی امریکا و هم پیمانانش در اروپا، قادر نیست به جنایت مستمر خود علیه خلقهای این کشور ادامه دهند.

با همه آگاهی که دنیا، سازمانه های حقوقی و اجتماعی، نیروهای سیاسی و …، از وضعیت مجاهدین خلق در کشورِ به آتش کشیده شده ی عراق دارند ولی تاکنون هیچ اقدامی برای نجات این افراد از جهنم حاکم بر این کشور نمی کنند و تنها هر بار با صدور اعلامیه های پر طمطراق به سوگ این قربانیان می نشینند.

ما به شدت این جنایت جدید علیه مجاهدین خلق را محکوم می کنیم!

سپتامبر 2013

پروانه قاسمی

جابر کلیبی