پـویـان انـصـاری – اما شگفتا از

martyres2بـار دیگـر جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی ایـران و عـراق، بنـا به ماهیـت فاشیستـی خود، دست به کُشتـار تعـدادی انسـان که مانند من و تو، حق نفس کشیدن را داشتند، زدنـد.

این مُـزدوران با تجهیـزات سلاحهـای کُشتـار، تعـدادی از پنـاهنـده های مجـاهـد را که در کمپ اشرف مُستقـر بودند مورد یـورش وحشیـانه خود قرار دادند و آنهـا را که فقـط صـدای فـریـادشـان، تنهــا سـلاح ِ دفـاع ِ شـان بـود، به شدیـدتـریـن نـوع وحشیگـری، قتـل عـام کردنـد که دیـدن تصاویـر وحشتنــاک ایـن جنـایـت هـولنـاک، قلـب هـر انسـان آزادیخـواهـی را بـدرد می آورد.

امـا شگفتــا ازبعضـی این مُفسرین رنگـارنـگ و تئـوریسیـن ها، که در غالب سـازمـان، گـروه، حـزب، فـرد  و غیـره، نمی خواهند فـرق دفـاع از حقوق انسانی و ایـدئـولـوژیـک را عـامـدأ به فهمنـد!؟ وقتی از کُشتـار مردم افغانستان، عراق، مصـر، تـونس،لیبی سوریـه، یا … خبـردار می شویم و با وجـود اینکه، مصـری، تونسـی، و یا سـوریـه ای نیستیـم، در دفـاع از آنهـا که تـوسط حکـومـت های سـرکوبگـر، قتـل عـام می شونـد، بـدُرستـی، جنـایـت را شـدیــدأ محکـوم می کنیـم، حتـی بـدون اینکه بدانیـم شخصـی که زخمی  و یا کُشتـه شـده است چـه کسـی بوده و چه  اندیشه ای داشتـه است.

حـال چرا وقتـی جنایت، علیه هموطنـان خودمان (مجاهدین) صورت می گیرد یـاد خیلی چیزها می افتیـم که در مورد کشته شدن مصری یا تونسی و … نمی افتیـم!؟ خانم، آقا، خواهر، برادر، دوست و رفیـق!

من فکـر می کنم در مورد قتل عام انسان های بی گنـاه و بی دفاع در کمپ اشرف، دو راه وجود دارد، یا این جنایت را محکـوم کـرد یـا اینکه بی خیـال شـد!

از این رو، اگر این جنایت محکوم است، پس دیگر، نبـایـد به صحـرایِ کـربـلا زد! زیـرا هر سخـن جـایـی و هر نُکتـه مکـانـی دارد.

بنده به عنوان یک انسان آزادیخواه در بـرون مـرز، اعتراض خود را به این جنـایت هـولنـاک در قلـم و صـدای خـود ابـراز می دارم و  سعی می کنم در حـد توانایی خـود، در افشای این جنایت که توسط دژخیمـان حکومت های فاشیستی عراق و جمهوری اسلامی صورت گرفته است، کوشا باشم.

هم چنیـن در ابـراز همدردی و همبستگـی، در اعتـراضـات و راه پیمایی آنهـا شـرکت می کنـم، این کـاریست که از عُهـده من بر می آیـد.

باور کنید دیگه نمی دانم چه بگویم، بقول معروف، اگـر هم گلـه ای هست، دگـر حوصلـه ای نیسـت.

سپتامبر 2013 – استکهلم