پـویـان انـصـاری: مُـذاکـرات محـرمـانـه زیـر لحـاف ۱-۷!

mozakerehواقـعـأ این نشست ها و یا سر پـا ایستادن های نمایندگان کشورهای درگیر مسائل پسته ای جمهوری اسلامی حال با ۱+ و یا ۱- ، که بهرحال نتیجه اش = ۶ می شود بدطوری خودشون را سر کـار گذاشته اند اما، یکجورایی بفهمی، نفهمی چند سالی هم به عُمر سن ِ بنده اضافه شـد!

آخه وقتی نرخ دُلار بی ارزش ۶ یا ۷ تومنی زمانِ مُراد برقی، همین طوری دیمی بالا میره، چـرا نباید عُمر بنده نوعی آنهم ازنوع اعلاء ِ سیاسی اش با این بازی های مسخره سیاسی و سرگرم کننده در اشکال گوناگونش، سیر صعودی را الکی، طی نکند؟!

هر چند در مقایسه با دُلار، عُمـر ِ بنـده، حـد و مـرزی دارد ولی هرچه این دلار لامصب بالا میره، نابود نمیشه در مقابل، سن ِ بنده، هرچه بالا میره … بی خیال.

داشتم از مُـذاکـرات بی پرده و با پردهِ پـروندهِ پسته و مسته و هسته و رسته و خسته نمایندگان اجنبـی با متـرسـک نظام جمهوری اسلامی سخن می گفتم که نمی دانم چرا سن و دلار وسط آمد! ببخشید.

همانطوریکه راویان شیرین سخن خبر داده اند این نـرمش لوندی “آقـا”، محرمانه که نبوده هیچ، برعکس، چنـان علنی و شفاف بوده است که همه خبردار شدند جُـز خودشـان!

درست است که مـا از مخالفان سرسختِ رژیـم جمهوری اسلامی هستیـم ولی نباید از حـق هم گذشت و بی جهت بـانـدِ روحانی و شرکـاء را مـورد هجـوم قـرار بدهیم، در واقـعییت امـر نکاتی هم بدرستـی، بـایـد مخفی بمانـد مانند،  عشوه گری های دوطرفه و بـده بستـون ها که دقیقـأ مشخص نیست در حیـن ِ نشستن یا ایستـادن، زیـر لحـاف و یا روی کُـرسـی و یا برعکس، بوده است!

این ها سئـوالات اساسی و کلیـدی و تـوأم با کمی چاشنه کـردن تعلیمات دینـی در آن می باشد! که خوشبختـانـه با عقل، درایت و خـردِ نظامی، امنیتی حسن آقا روحانی، بی پاسخ مانده است.

نمایندگی نظـام جهـل و جنـون جمهوری اسلامی که این بار بر دوش بـانـدِ روحانی و شُرکـا گذاشته شده است بطور شفاف به از ما بهتران که گویا ۶ تا هستند نکاتی را با نـرمشـی بسیار ظریفانه و لوندی خاص ِ آخوندی، به شرح زیر و البته، « استخاره با حروف ابجد »، پیشنهاد داداه اند.

– اینکه امام حاضر، «خامنه ای» بر وزن و قافیه امام مُرده خمینی (راحل یا ره) “بیانات فاضلانه ای” اشعار فرمودند:

مـا بنا به وصیت ایشان که عرض نمودند،«آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکُند!» باید اقرار کنیم ۳۵ سال است مانند آن فن معروف کُشتی گیران، که زیـر خشتـک یا همان زیر خم ِ،حـریـف را می گیرند که او را ضـربـه فنـی کنند ما هم از همان اول زیـرخم آمریکا را گرفتیم! ولی هرچه زور زدیم مشاهده کردیم برعکس، خشتکِ خودمون داره بدطوری پـاره می شود از این رو به این نتیجه رسیدیم که، امام مُرده خمینی راحل یا ره که هیچ فرقی هم نمی کُند، خودش غلط کرد که گفت، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکُند!

– اینک التمـاس و دُعـا داریم این پیشنهـاد مـا را که، “آمـریکـا خیلی غلط ها می تـوانـد بکُنـد” به جـان عیسی مسیح، بپـذیـرنـد .

– به ما گویا پیشنهاد آهن یا قنـات سازی اورانیوم ۲۰% در اینجا و آنجا داده بودید ولی از آنجائیکه ما چیزی از این نقی، غنی و تقی نفهمیدیم از “پُـرفسور” آقا حسین اله کرم، یـار دوست داشتنـی دکتـر صادق زیبا کلام، پُـرسش کردیم، ایشان با “استدلال های حکیمانه” از نوع چمـاق حزب اله، عرض کردند که، برای نظـام ما قباحت دارد که ۲۰ را قبـول کند! چرا که ۲۰، مال پچه سوسولاست (نقطه، صلوات)

– امام حاضر ادامه دادند، اینک فهمیدیم که سخت در اشتبـاه بـودیـم، حـال با عجـز و گـریـه و زاری به شمـا پیشنهـاد می کنیم، ۱، ۲ و یا جهنم ضرر، ۳% را برای داشتن حق مسلم بیت رهبری که خودم سر دسته اش می باشم، نقی، تقی و غنی، ببخشید منظور آهن یا قنات سازی را، به ما ببخشید، به خدا صواب دارد.

– یکی دیگه اینکه امام حاضر خامنه ای، ذکـر کردند، غلط کردیم که گفتیم ما تو دهن دلار می زنیم، ما نـرخ دلار تعیین می کنیم!

اینبـار به روشنایی “آفتاب آمد دلیل افتاب” خـرفهـم شدیم که دلار، ما را تعیین می کند و تو دهن من و بیتم می زنـد، بنابراین پیشنهـاد عـاجـزانـه می کنیم دلار ناقابل ۳۰۰۰ تومانی را، یک تومان ارزان کنیـد و به ۲۹۹۹ تومان برسانید که تغییرات اساسی و بیشتر جنبه نظامی و امنیتی، بعداز”انتخابات”اخیر ریاست جمهوری درسطح جامعه دیده شود، بخصوص رسانه هایی چون آیت اله بی بی سی و همچنین حـزب “تـوده” و اکثریت و لابی های نظام مان در اکنـاف جهان داد و قال راه بیاندازند که آهـای مـردم، دیدید با آمدن حسن آقـا روحانی که اتفـاقـأ شکسته نفسی می فرمایند و می گویند نظامی نیستند و    ی در عوض هم سلام نظامی قشنگ می دهد و هم خوب گاز انبری دانشجو درو می کند توانست، دلار را یک تومان ارزان کُنـد (صلوات یکی به آخر را بلندتر ختم کنید)

– یکی دیگر از پیشنهادهای امام زنده خامنه ای، در مورد آقایان موسوی و کروبی در زندان اوین، ببخشید حصر خانگی آنهـا بوده است! ایشان گفته اند، بـاور کنید می خواهیم آنهـا را آزاد کنیم، آخه خدایی اش آنها کـار بـدی و یا خلافـی نکرده اند جُـز خدمت و و ظیفه ای که داشتند.

اگـر آن دو بـزرگـوار عـزیـز نبودند همان سال ۸۸ توسط مـردم، فـاتـح ما خـوانـده شده بود، آخه ما دردوره های مختلف، برای حفظ نظام ِ عزیزمان بقول معروف در آستین مان آدم های وفـادار و خـادم چون رفسنجانی، خاتمی، موسوی، کروبی، احمدی نـژاد و این آخری روحانی، زیاد داریم که به موقع وارد کارزار می شوند و نفس جنبش را می گیرند.

متاسفانه اشتباهات هردمبیلی رُخ داد و این دو نـاجـی عزیز نظـام، حصر منزلی شدند! (گریه حضار، البته عجیب اینکه هیچکدام دستبند و یا گردنبند و یا هد بند سبـز نداشتند، راستی آنها کُجایند!؟) حال ما برای استحکام و اقتدار هر چه بیشتر نظام جمهوری اسلامی و آقای روحانی رئیس جمهور عزیزمان در جهـان، دنبال یک بهانه می گردیم که آن دو بزرگوار، از حصر خانگی به قصر، ببخشید، به زندان اوین، بازهم با پوزش، به منزل خودشان برگردند چرا که به مـردم این سرزمین، نمی شود اعتماد کرد و ممکن است دست به کارهای خطرناکی بزنند از این رو، برای روز مبـادا، شـایـد دوباره به این دو عزیز ناجی نظام، احتیـاج باشد.

حال از شما ۱- ۷ یـا ۱+۵ که بهتر از ما می فهمید التماس دعا داریم پیشنهـاد بدهید که چطوری آنها را از حصـر، در بیاوریم !؟ بیندگان عزیز، تا باز گشت نشست و برخاست دوباره غارتگران سرمایه های مردمی با رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی حول و حوش بُـردن، چـاپیـدن، خـوردن، مـانـدن و بیچـاره و دربـدرکـردن بیشتر مـردم ستمـدیـده، فعلأ  bye.

پـویـان انـصـاری

یکشنبـه ۲۷ اکتبر ۲۰۱۳ – استکهلم