پيام تبريك سازمان مجاهدين خلق ایران به سازمان خبات كردستان ايران

خباتبه مناسبت سي و پنجمين سالگرد تأسيس سازمان خبات

آغاز سي وپنجمين سالگرد تأسيس سازمان خبات كردستان ايران را به دبيركل محترم, مسئولين ، كادرها و همه اعضاء و هواداران سازمان خبات تبريك و تهنيت گفته و براي اين سازمان در مبارزه اش عليه ديكتاتوري حاكم بر ايران، آرزوي موفقيت داريم.

خواهران و برادران گرامي
رژيم ضدبشري ولايت فقيه، بعد از سر كشيدن جام زهر اتمي با چالشهاي دروني و بيروني متعددي مواجه گشته است. اين رژيم براي سرپوش گذاردن بر واقعيتهاي ضعف مفرط خود، در سال گذشته يك كمپين….
شيطان سازي فوق العاده گسترده عليه مقاومت ايران و همچنين عليه سازمان خبات با انواع و اقسام اتهامات و برچسبهاي دروغين به راه انداخت. نقطه اوج شيطان سازي هموار كردن راه قتل عام 25 نفر از ساكنان اشرف در دهم شهريور سال گذشته توسط ايادي خود در عراق بود. اما خون شهداي اشرف در تظاهرات مردم مان در ايران و زندانهاي رژيم و در سراسر جهان شكفته
شد و در همه جا رژيم را در تنگنا قرار داد. رژيم متآثر از فشارهاي خرد كننده بين المللي ناگزير از عقب نشيني از جاه طلبيهاي اتمي اش شده و الان از درون رژيم سر و صداهايي اعتراضي به گوش ميرسد كه 562 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي پروژه اتمي، كجا رفت؟ دولت روحاني
كه با شعار اعتدال قدرت را بدست گرفت اكنون ركوردار اعدامها در سراسر جهان گشته و جهان آگاه گرديد كه تمامي جناحهاي رژيم در سركوب مردم، منافع مشترك دارند.
همچنين رژيم در يك سال گذشته ضربات مهلكي از پايداري مجاهدان و مبارزان ميهن ما در سراسر ايران و كردستان دريافت كرد . عليرغم تمامي ادعاهاي رژيم در عراق، كه گويا همه چيز در دست آن رژيم است، اما بصورت غافلگيرانهاي تمام سرمايه گذاريهاي 25 ساله گذشته رژيم در عراق، با كنار زدن مالكي سوخت و از بين رفت و همه شاهد بودند كه رژيم در تعادل قواي عراق تا كجا تضعيف شد.
رشد و گسترش اعتراضات و قيام جوانان انقلابي در داخل كشور، برگزاري بزرگترين گردهمايي ايرانيان در پاريس در ژوييه گذشته و گسترش حمايتهاي بين المللي از اين مقاومت و همچنين تشكيل جبهه ضدارتجاعي عليه رژيم ضدبشري بخوبي اعتبار و جايگاه ارتقاء يافته تنها آلترناتيو مشروع مردم ايران را به نمايش گذاشت.
در چنين شرايطي ايستادگي شما و حفظ مرزبنديهاي هميشگي تان با رژيم ملايان در همبستگي با مقاومت سراسري و تكيه بر مردم دلاور كردستان ايران رمز موفقيت و عامل اصلي رشد و گسترش سازمان خبات در بين هموطنان كردمان و برخوردار شدن از جايگاه ويژه بوده است.
با آرزوي موفقيت هر چه بيشتر و تبريك مجدد به مناسبت سازمان خبات كردستان ايران.

سازمان مجاهدين خلق ايران
5 شهريور 1393

منبع خبر: سایت رسمی سازمان خبات کردستان ایران