پيام خانم رجوی به متحصنان و اعتصابيون در کشورهای مختلف جهان و به ويژه مجاهدان ليبرتی

مریم رجوی، پاریس 2 تیر 1392

مریم رجوی، پاریس 2 تیر 1392

 

خانم مريم رجوی پس از اعتراف دولت عراق به اين که گروگانها را در اختيار دارد،

به همه ياران اشرف نشان و متحصنان و اعتصابيون در کشورهای مختلف جهان و به ويژه مجاهدان ليبرتی درود فرستاد

و از همه هموطنان و پشتيبانان مقاومت خواست به کارزار خود تا آزادی گروگانها و امنيت فرزندان تسليم ناپذير آزادی و مردم ايران در ليبرتی ادامه دهند.