پيام خانم مريم رجوی به مناسبت سالگرد قتل عام زندانيان سياسی

Rajaviاين روزها سالگرد قتل عام زندانيان سياسی است. سلامهای بيکران به قتل عام شدگان و سربداران مجاهد و مبارز در سال۶۷
قدر و منزلت تاريخی و ايدئولوژيکی آن قهرمانان را مردم ايران، نسل در نسل، گواهی کرده و می کنند. آنها که به فتوای خمينی، به خاطر ايستادگی بر سر آرمان آزادی اعدام شده اند.
قهرمانانی که حتی حسرت يک لحظه ندامت از نام و راه مجاهدين را بر دل آخوندهای جنايتکار باقی گذاشتند. درود بر همه آنها.
درود بر صبر و پايداری مادران، پدران و خانواده هايی که سالهاست برای زيارت مزار فرزندانشان به خاوران می روند تا ياد و نام آنها را زنده کنند در حاليکه هيچ نشانی از مزار فرزندانشان ندارند.
۲۵ سال از آن زمان گذشته است، اما اين ماجرايی است که هم چنان ادامه دارد.

چرا که در يک تقسيم کار شوم و ننگين، خمينی و آخوندهای او خون زندانيان سياسی را به زمين ريختند و بعد، مماشاتگران با اين رژيم و همدستان و هم خطان اين رژيم و انواع فرصت طلبانی که به منافع آخوندها خدمت می کنند، از نظر سياسی به اين جنايت بزرگ امداد رسانده و می رسانند.
اما تاريخ گواهی می کند که آنها شکست خورده اند و مهم ترين مسبب شکست آنها، حضور مقاومت و جنبشی است که با راهبری مسعود تا کنون اجازه نداده است که خون آنها پايمال شود و به عکس راه و آرمان آن قهرمانان را زنده نگه داشته است به ويژه با حضور هزاران مجاهد قهرمان، در ليبرتی و اشرف و پايداری جانانه آنها برای آزادی مردم ايران.
بر اساس همه شواهد، بر اساس نظر حقوقدانان بين المللی و بنا به تصريح نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، اين قتل عام، هم مصداق بارز جنايت عليه بشريت و هم مصداق نسل کشی است.
از آن جايی که نه جنايت عليه بشريت و نه نسل کشی، شامل مرور زمان نمی شود، و از آن جايی که بی پاسخ گذاشتن چنين جنايات بزرگی، تشويق آمران و عاملان آن به ادامه خونريزی است،
من از طرف مردم و مقاومت ايران، از شورای امنيت ملل متحد می خواهم دادگاه ويژه يی برای بررسی پرونده قتل عام زندانيان سياسی و محاکمه مسئولان آن تشکيل دهد.
هم چنين، به جامعه بين المللی از جمله ايالات متحده، اتحاديه اروپا و سازمان ملل فراخوان می دهم که برای حفاظت از پيشتازان مردم ايران، مجاهدان اشرف و ليبرتی که ادامه دهندگان راه آن قهرمانان سربدار هستند، هر چه سريعتر اقدام کنند.

گرامی باد خاطره تابناک ۳۰هزار زندانی قتل عام شده،
درود بر منيره رجوی، سمبل زندانيان مجاهد قتل عام شده که جرم بزرگش خواهر مسعود بودن و عشق به آزادی بود.
سلام بر ۱۲۰هزار تن از فرزندان رشيد مردم ايران که برای آزادی جان باختند
و سلام بر آزادی.