پيام مريم رجوی به مناسبت روز جهانی کارگر

مريم رجوی، طی پيامی، اول ماه مه ـ يازده ارديبهشت ـ روز جهانی کارگر را به کارگران ايران تبريک گفت و با تقدير از اعتراضها و تحصنهای بی وقفه آنان عليه سرکوب و ستم و غارتگری رژيم آخوندی، کارگران و زحمتکشان آزاده و دلير ميهن را به گسترش اعتراضات حق طلبانه و آزاديخواهانه فراخواند.
در اين پيام آمده است: ماشين سرکوب  و اختناق، نهادهای ضدکارگری و استثمار ضدانسانی و وحشيانه يی که در حاکميت آخوندی عليه کارگران و زحمتکشان ايران جريان داشته، هرگز قادر نشده است اعتراضهای آنان را متوقف کند.
در سراسر سال گذشته، کارگران به جان آمده صدها بار در برابر استانداريها يا مراکز اصلی حکومت در تهران اجتماع کردند، جاده ها را بستند و پيشتاز شورش و ايستادگی عليه فقر و فلاکتی شدند که آخوندها بر تمام جامعه حاکم کرده اند.

وضعيتی که رژيم ولايت فقيه با سرکوبگريها و قوانين و تصميمهای ارتجاعی عليه کارگران ايران شکل داده، يکی از ضدانسانی ترين شرايط کار و زندگـی برای کارگران در مقياس تمام جهان است که در آن ابتدايی ترين حقوق و آزاديهای کارگران درهم کوبيده شده است:
نپرداختن دستمزدها که از چند ماه تا يک الی دو سال به تعويق ميافتد، به مثابه دزدی وقيحانه و آشکار دسترنج کارگران، به تنهايی سبعيت و چپاولگری اين رژيم و سودجويان و رانت خواران متحد آن را فرياد می کند.
پايين نگه داشتن حداقل دستمزد که امسال نيز فاصله زيادی با خط فقر دارد، رواج قراردادهای موقت و سفيد امضا که با نهادينه کردن ناامنی شغلی و سلب هر گونه اختيار و انتخاب از کارگران، عملاً نوعی بردگی را در قرن بيست و يکم اعمال می کند،
اخراجهای گسترده که فقط در نيمه اول سال ۹۱ باعث بيکاری دست کم يک ميليون کارگر قراردادی شده است، از بين بردن حق اعتصاب و حق ايجاد تشکلهای آزاد و مستقل و تبعيض جنسيتی فاجعه بار که بی حقوقی و ستم مضاعفی نسبت به زنان کارگر تحميل کرده است، همه جنبه های گوناگون تهاجم رژيم ولايت فقيه به زندگی و معيشت و آزادی کارگران ايران است.
فقر و ناداری دردناکی که از اين راه دامنگير خانواده های کارگری و بخش بزرگی از تمام خانواده ها شده هر روز کودکان و نوجوانان بيشتری را به کودکان کار اضافه می کند که در شرايط رقت انگيزی در خيابانها يا کارگاهها به عنوان ارزانترين نيروی کار تحت استثمار قرار می گيرند.
رژيم آخوندی بيهوده گمان می کند که با اعمال فشارهای طاقت فرسا به کارگران قادر خواهد شد بحران عظيم سياسی و اقتصادی خود را از سر بگذراند. اين فشارها اکنون ماده انفجاری نيرومندی در دل جامعه ايران ذخيره کرده که نيروی قيامها و خيزشها را ده چندان می کند.
مريم رجوی، عموم هموطنان به ويژه دانشجويان و جوانان اشرف نشان و مبارز کشور را فراخواند که به همراهی و همبستگی با اعتراضات کارگری برخيزند و رو در روی ستم و سرکوب آخوندی در ياری رساندن به خانواده های کارگران زندانی و تأمين خانواده های کارگران اخراجی از هيچ تلاشی فروگذار نکنند.
و همچنين از کارگران دلير ايران خواست اعتراضهای خود را در پيوند با مبارزه و مقاومت مردمی برای سرنگونی تماميت رژيم ولايت فقيه و با الهام از پايداری پيشتازان آزادی در اشرف و ليبرتی هر چه بيشتر شعله ور سازند.