پیام این است، خامنه‌ای به انتهای خط رسیده است

سایت لوانت لندن مقاله‌ای درج نموده است تحت عنوان اگر این آخر خط رژیم ایران نیست پس چیست؟ در این مقاله نویسنده سیاست‌های حکومت خامنه‌ای را مورد تحلیل قرار می‌دهد. او می‌نویسد: «در حال حاضر و بطور خاص پس از بارز شدن پیامدها و نتایج اعمال و رفتار رژیم ایران که با جنگ خونین و ویرانگر در غزه همزمان شده، چه بر سر این رژیم آمده است؟ آیا شرایط در مرحله سخت و پیچیده‌ی‌ کنونی همانند گذشته بر وفق مرادش است؟

جواب به این دو سئوال، ما را خواه ناخواه به حقیقتی بسیار مهم رهنمون می‌شود و آن عبارت است از این موضوع که این رژیم به یک گردنه‌ی بسیار خطرناک وارد شده است» …بیشتر بخوانید:

https://iranfreedom.net/پیام-این-است،-خامنهای-به-انتهای-خط-رس/

پیام این است، خامنه‌ای به انتهای خط رسیده است

سایت لوانت لندن با درج مقاله‌ای نموده است تحت عنوان اگر این آخر خط رژیم ایران نیست پس چیست؟ در