پیام جلاد حمید نوری به همه مزدوران و جاسوسان رژیم: “اشتی، اشتی، انشاالله همه با همدیگر، بریم تو کشتی”

در اخرین روز دادگاه جلاد حمید نوری، قاضی اعلام کرد که حکم دادگاه در چهاردهم ژوئیه ۲۰۲۲ (۲۳تیر ماه) اعلام میشود .

وی در اخرین پیامش با دادن سیگنال به هرش و بقیه جاسوسان رژیم، مرزهای خودش را نگاه داشت و گفت: “اشتی اشتی، انشاالله همه با همدیگر، بریم تو کشتی” (منظور همان کشتی کروز و یا. کشتی نظام است که همه جانیان و جاسوسان و مزدوران در ان نشسته اند.)