پیام نوروزی خانم مریم رجوی

Maryamrajavinowroz1سال 92 سال شكست‌هاي زنجيره‌يي رژيم ولايت فقيه و سال كهكشان جهش‌ها و دستاوردهاي مقاومت و سال 93 سال خيزشها و سال هزار اشرف

نوروز خجسته، مبشر عيد بزرگ آزادي ايران بر همگان مبارك باد.
به هموطنان عزيزم در داخل و خارج ايران، به زندانيان دليري كه در سياهچال‌هاي رژيم ولايت فقيه مقاومت مي‌كنند، به اعضاي شوراي ملي مقاومت، حاميان مقاومت ايران در سراسر جهان، به مجاهدان آزادي در زندان ليبرتي و به رهبر مقاومت ايران مسعود رجوي آغاز سال 1393 را از صميم دل تهنيت مي‌گويم. سال 92 سال شكست‌هاي زنجيره‌يي رژيم ولايت فقيه و سال كهكشان جهش‌ها و دستاوردهاي مقاومت مردم ايران بود و سال 1393 سال خيزش‌ها و سال هزار اشرف است.
آخوندها مي‌خواستند مقاومت مردم ايران را منهدم و نابود كنند. اما به‌جاي آن خودشان به جامِ زهر سرنگوني تن دادند.
در سال گذشته در برابر قتل عام و جنايت عليه بشريت در اشرف، ماندگاري مقاومت ايران تضمين شد و اعتبار و منزلت و محبوبيت اشرف و اشرفيها و كل مقاومت ايران، فزوني يافت.
شقاوت دشمن  و پاكبازي قهرمانان اشرفي، ايران و منطقه و جهان را تكان داد و همگان دريافتند كه چه كساني بر سر پيمان آزادي ايستاده‌اند و قلب تپندة پايداري در برابر استبداد ديني دركجاست؟
گوهر دستاوردهاي ما در سالِ گذشته و شاخص و شاقول پيشروي ما در سال جديد همين است: نبرد، پايداري تعهد و عزم صدبرابر براي سرنگوني آخوندها و آزادي.
تحولات سال 92 تأييد كرد كه در نقطه مقابل استواري مقاومت ملت ايران، زهر شكست در سراپاي حكومت ولايت فقيه جاري شده است:
شكست در انتخابات نمايشي رياست جمهوري،
شكست برنامة اتمي يعني بزرگترين و پرهزينه‌ترين پروژة سياسي و استراتژيك نظام در 25 سال اخير و تن دادن ذلت‌بار رژيم به توافقنامة ژنو.
شكست ولايت فقيه در مهار اوضاعِ عراق به سود دولت دست نشاندة‌ خود،
شكست آخوندها در غلبه بر فروپاشي اقتصادي كشور
و شكست آن‌ها در مهار جنبش اعتراضي مردم ايران.
چنين بود كه  در سراسر سال 92  كارگران و دانشجويان يا ساير اقشار مردم به‌جان آمده به اعتراض، اعتصاب، بستنِ جاده‌ها و خيابا‌نها يا اجتماع در برابر نهادهاي حكومتي دست زدند.
تظاهرات و قيامِ هموطنان بختياري در خوزستان، كهكيلويه و بويراحمد و اصفهان و خيزش شجاعانة دراويش در آستانة سال نو، و حركت‌ها و خيزش‌هاي چهارشنبه سوري خشم و عصيان توفاني نهفته در دل جامعة ايران را بارز كرد.
در آغاز سال جديد، بر پيمان و تعهد بزرگ خود، يعني تعهد سرنگوني تماميت رژيم ولايت فقيه و آزادي ايران زمين پاي مي‌فشاريم.
باشد كه بهار آزادي فرا رسد، آزادي و برابري و خوشبختي زندگي عموم ايرانيان را در برگيرد و ايراني دمكراتيك و عاري از اختناق و اعدام و فقر و عقب‌ماندگي شكوفا گردد