پیام همدردی دبیرکل سازمان خه بات کردستان ایران به خانم مریم رجوی

سازمان خبات کردستانپیام همدردی دبیرکل سازمان خه بات کردستان ایران به خانم مریم رجوی در رابطه با جنایت هولناک رژیم آخوندی در شهر اشرف

خانم مریم رجوی محترم

باسلام و درودهاى انقلابى

با ارسال این نامه مراتب تسلیت عمیق وهمدردی بیکرانم رابرای شهادت ۵٢ تن از خواهران وبرادران قهرمان ومجاهد که در دهم شهریور ١٣٩٢، در یورش پاسداران رژیم خمینی و گماشتگانشان در عراق به شیوه ای وحشیانه در شهر اشرف به شهادت رسیدند، ابراز می دارم. همچنین شفاى عاجل را براى مجروحان این جنایت وحشیانه‌ از خداوند بزرگوار خواستارم و به‌ا مید اینکه‌، به‌ زودى ٧ مجاهد اسیر نیز آزاد گردند و به‌ همرزمانشان بپیوندند.

بار دیگر، شهراشرف، شهر زنان و مردان قهرمانی که تمام وقت، خود را وقف آزادی واستقرار حکومتی مردمی و دمکراتیک درایران کرده اند، مورد تهاجم تروریستی وحشیانه نیروهای پاسدار و نیروهای اجیر شده حکومت مالکی قرار گرفت که منجر به شهادت فرزندان رشید مجاهد و مبارز شد. بی تردید این تهاجم تروریستی که توسط سپاه قدس ونیروهای امنیتی حکومت مالکی علیه مجاهدان دراشرف صورت گرفت، ماموریتی بود که به طور مستقیم توسط خامنه ای ابلاغ شده بود. رژیم وحشی و تروریست آخوندی باخیال خامش می کوشد تا اراده مجاهدین آزادیخواه را متسأصل نماید، اما همانگونه که مجاهدین درگذشته اثبات کرده اند، جنایات وحشیانه و فشارها هیچ گاه از ایمان و پایداری واستقامت آنها نمی کاهد و جنایات رژیم پلید آخوندی و حکومت دست نشانده اش درعراق، آنان را از ادامه مبارزه و پیروزی محتوم باز نمی دارد. هنگامی که گزارشها و فیلمهای مستند ازجنایات هولناک مزدوران، علیه قهرمانان مجاهدین را مشاهده کردم، غم واندوه‌ وجودم را فراگرفت و از خود پرسیدم آیا وجدانها و نهادهای حقوق بشری در جهان وکشورهای به اصطلاح مدافع آزادی، کی از خواب غفلت بیدار خواهند شد؟ یا در حقیقت تعمداً چشم وگوششان را بسته و خود را به خواب عمیق فرو برده اند.

ضمن محکومیت این جنایت هولناک نیروهای رژیم آخوندی و نوری مالکی از سازمان ملل متحد ودولت آمریکا می خواهم به مسئولیت و تعهدات و توافقنامه هایشان در مورد حفاظت از مجاهدان در شهر اشرف ولیبرتی متعهد باشند. همچنین خواستارم که نیروهای کلاه آبی برای حفاظت و امنیت مجاهدین در اشرف ولیبرتی و توقف تمامی تجاوزات و تهاجمات احتمالی دیگر فورا اعزام شوند. در پایان پیام تسلیت عمیقم را بار دیگر به شما رئیس جمهور برگزیده مقاومت و برادر مجاهد مسعود رجوی و مردم ایران و خانواده شهدا و مجاهدین اشرف و لیبرتی تقدیم مى دارم.

با ایقان برمرگ ونابودی رژیم ضد مردمی و دیکتاتوری آخوندی

سازمان خه بات کردستان ایران

دبیر کل

بابا شیخ حسینی

دوشنبه ٢ سپتامبر ٢٠١٣

۱۳ شهریور ۱۳۹۲