پیکر افشین اسانلو با حضور نیروهای سرکوبگر به خاک سپرده شد

ousanlooامروز دوشنبه 3 تیر پیکر افشین اسانلو در تهران در فضای رعب و وحشت در قطعه 33 رديف 16 شماره 8 با حضور ماموران  سرکوبگر و لباس شخصی ها  به خاک سپرده شد.

به گفته یکی از نزدیکان خانواده افشین، مقام هایسرکوبگر امنیتی از خانواده او خواسته بودند از دادن شعار خودداری کنند.

بنا بر گرارش خبرگزاری ايسنا سهراب سليمانی، ‌مديرکل زندان‌های استان تهران، گفته است که افشین اسانلو پنج شنبه شب به دليل سکته قلبی در بيمارستان شهيد رجايی کرج فوت کرد، اما به گفته خانواده افشين اسانلو،  او هنگامی که به بيمارستان منتقل شد،‌ درگذشته بود.

افشين اسانلو،‌ برادر منصور اسانلو، در سال ۸۸ در تهران بازداشت و به اتهام “اجتماع و تبانی” به پنج سال حبس محکوم شده بود و دوره محکومیتش در اسفندماه آینده به پایان می رسید