چاقو خوردن استاد دانشگاه توسط دو بسیجی در نجف آباد

يک استاد زبان تخصصی رشته حسابداری در دانشگاه نجف آباد اصفهان به نام دکترحسينی مورد حمله با ضربات چاقو توسط دو بسيجی چفيه پوش قرار گرفت و روانه بيمارستان شد.
گزارشهای رسيده حاکی است که يکی از دو مهاجم که هردو عضو بسيج دانشگاه هستند؛ از درس پايان ترم خود نمره قبولی نگرفته بود و با آوردن يک نامه تأييد شده از رياست دانشگاه خواهان گرفتن نمره قبولی بود که دکتر حسينی از اين کار خودداری کرده بود.