چاه خود ساخته خامنه ای

حالا دیگر خامنه ای به خوبی فهمیده است که در چاه خود ساخته ای فرو رفته است که امکان بیرون کشیدن خود از آن را نخواهد داشت. جنگ خامنه ای ساخته غزه اکنون به چالشی برای بقای سپاه پاسداران و بالطبع بیت خامنه ای تبدیل شده است. 

اکنون در پرتو وحشیگریهای بی سابقه حماس این رژیم تهران است که در معرض اتهام قرار دارد و طبعا این سپاه پاسداران است که نوک ستون حملات است. لیست گذاری سپاه پاسداران نخستین گام برای انهدام این تشکیلات تروریستی است….

بقیه مقاله را در قسمت دیدگاه ایران آزادی بخوانید!

https://shorturl.at/bdY68

لیست‌گذاری سپاه پاسداران نخستین اولویت جهانی

تردیدی نیست که مارتهران یک نیش اصلی داردوآن سپاه پاسداران است. بنابراین هدف گزاری وخنثی سازی این نیش تنهاگزینه پیشروی جهان متمدن وخلق‌های منطقه است