چرارژیم ولایت فقیه دربلوچستان دست به اعدام های گسترده می زند؟

افزایش اعدام ها در سرکوب های وحشیانه علیه قیام مردم درشرایطی رخ می دهد که دنیا وشورای حقوق بشربا تشکیل کمیته حقیقت یاب نقض حقوق بشرتوسط رژیم ایران رامحکوم می کنند.

رژیم ایران در دوهفته اخیر زندانیان بلوچ بسیاری را اعدام کرده است .۹آذرماه یک زندانی بلوچ پس از۵ سال دربندرعباس اعدام شد.۷ آذرهفت زندانی بلوچ درزندانهای سیستان وبلوچستان اعدام شدند.زندانی به نام عبدالله صلاح زهی به اتهام به هلاکت رساندن یک مامورنظامی رژیم درزندان ایرانشهر پس از۱۰ سال زندان به دارآویخته شد.همزمان دو زندانی بلوچ دیگردرزندان زاهدان اعدام شدند.دژخیمان خامنه ای روزیکشنبه ۶آذرسه زندانی بلوچ به نام های محمد عمرخامه (ایجباری)زبیربراهویی وچنگیزگرگیج رادرزندان وکیل آباد مشهد ،زاهدان وزابل پس ازسال ها حبس اعدام کردند.

دژخیمان خامنه‌ای شنبه ۵آذر یک زندانی بلوچ به‌نام محمد عیسی زهی را در زندان زاهدان و ۲ زندانی به ‌نام‌های حسین خیراللهی و صاحب رسولی را در زندان مرکزی اصفهان و یک زندانی به ‌نام کیهان شاکر پناهی را در زندان کاشان به چوبه‌ دار سپردند.

چهارشنبه ۲آذر یک زندانی بلوچ به‌نام نیاز جدگال پس از ۱۱سال حبس در زندان چابهار و یک زندانی به‌نام مهدی لطفی در زندان مرکزی ایلام به‌دار آویخته شدند.

دوزندانی دردرگیری با مسئول زندان اعدام شدند.

درحالیکه بیش از دوماه ازقیام مردم ایران برای آزادی می گذرد،رژیم درمدت کوتاه ۱۷ روز بیش از۲۰ زندانی ازجوانان بلوچ را اکثرا بااتهام های واهی اعدام کرده است .

یکی ازکانونهای قیام وخیزش علاوه برمنطقه کردستان وغرب وسراسرایران منطقه بلوچستان است .رژیم درروز”جمعه خونین” زاهدان  با سرکوب ترین ووحشیانه ترین شکل بیش از۱۰۰ نفررابه شهادت رساند.رژیم بعد ازآن جنایت درخاش با بیش از۱۸ شهید وهمین طوردرکردستان دست به کشتارمردم زد.

 رژیم آشکارا جنایت علیه بشریت انجام میدهد ودربلوچستان با اتهام وپرونده سازی وجرم های موهوم تحت عنوان مواد مخدر که هرگزحکم اعدام به آن ها تعلق نمی گیرد مردم بلوچ را درزندان ها برای سال های سال نگه می دارد.مانند بسیاری اززندانیانی که اخیرآ اعدام شدند .

رژیم برای روشن نگه داشتن ماشین سرکوب ازجان جوانان بلوچ زندانی برای سوخت استفاده می کند.رژیم  برای این که شرایط را مهارکند وشرایط قیام را قفل کند وتداوم قیام را مانع شوند اعدام جوانان به بهانه های واهی مختلف راصورت می دهد.

این جنایات را رژیم برای ایجاد رعب ووحشت درمیان مردمی انجام می دهد که عزم آزادی واستقلال ایران را کرده اند و درشعارهایشان به ستمگران شاه وشیخ با آرزوی مرگ یاد می کنند.