کارشناس اسرائیلی خوب اکثر ایرانیها را شناخته است: انقدر چانه میزنند تا طاقتت تمام شود و موافقت کنی

کارشناس اسرائیلی:در اسرائیل مثالی داریم به نام بازار ایرانی، میدانید بازار ایرانی چیست؟/آنقدر چانه می‌زنند تا طاقتت به سر بیاید و موافقت کنی/این وضعیت مذاکرات است، ایرانی‌ها آنقدر چانه می‌زنند تا شرط هایشان پذیرفته شود/هر توافقی کنید با آن مقابله میکنیم…اعتماد انلاین