کارگران دلیر شوش جمعه بازار رژیم را برهم زدند

کارگران دلیر شرکت نیشکر هفت تپه  بساط نماز جمعه رژیم را  در شوش برهم زدند. در ابتدا با راهپیمایی و شعار دادن علیه رژیم در سطح شهر حرکت خود را اغاز کردند و  سپس به سمت محل مصلای شهر حرکت کردند. در انجا نیز  با شعارهای خود بساط نماز جمعه ، دین فروشان را برهم  زدند.