کشته شدن دو هموطن در جاده جاسک در اثر شلیک ماموران جنایتکار رژیم

روزسه شنبه، ۲۷ فروردین، در جاده جاسک، دو ماشین حامل گازوئیل از طرف نیروی انتظامی سرکوبگر رژیم آخوندی مورد شلیک قرار گرفت. در نتیجه این شلیک هر دو ماشین سوختند و دو هموطن بی گناه به اسامی علی کهدوری و عیسی قنبری جان خودشان را از دست دادند .