کشته شدن یک مهندس رژیم در واحد تحقیقاتی وزارت دفاع در پارچین

انفجار در یکی از واحدهای تحقیقاتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رژیم در پارچین منجر به کشته شدن مهندس احسان قدبیگی و یکی دیگر از همکاران وی شد . پارچین یکی از محلهایی است که رژیم فعالیتهای هسته ای و اتمی غیرقانونی خود را در انجا بصورت مخفی ادامه میدهد.