کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران

وزارت بدنام و مأمورانش براي پوشاندن اقدام شنيع و نفرت‌انگيز بهبهاني و اهانت به بازماندگان شهيدان و هواداران مجاهدين نخستين روز دادگاه دژخيم حميدنوري، ديرهنگام به دروغهاي مسخره‌اي توسل جسته‌اند از قبيل كلمات ركيك و فحشهاي ناموسي به بهبهاني و زن و مادرش.

يك دروغ ديگر حمله با چاقو به چند خانم و اراجيف مشابه است كه ذره‌اي حقيقت ندارد اين فرار بجلو از جانب مزدوران رسوا شده است والا طي هفته گذشته يك عكس يا كليپ در باره يكي از اين موارد ارائه ميكردندآنهم در جايي كه مملو از خبرنگار و دوربين و موبايل بود.

ايجاد درگيري براي لوث كردن و منحرف كردن و مصادره جريان دادخواهي خواست و برنامه رژيم و مأموران است.اهانت و كلمات ركيك و ايجاد مزاحمت براي افراد و گروهها رسم مجاهدين نبوده و نيست و هيچ نمونه‌اي ندارد.

مزدور بهبهاني با برنامه قبلي از رستوران خارج شد و بي مقدمه شروع به فحاشي و حركت شنيعي كرد كه فيلمبرداري شده است.چنانكه از فيلمها پيداست درآن زمان بر خلاف ادعاي مزدوران هيچ زني كه همسر و مادرش باشد با او نبود.

براي جلسات و تجمعات و تظاهرات بعدي از هموطنان ميخواهيم به محض مشاهده اخلال و مزاحمت و فحاشي و هرگونه قصد درگيري موضوع را فوراً با پليس در ميان بگذارند.

شوراي ملي مقاومت
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۲۵تیر ۱۴۰۰ (۱۶ اوت۲۰۲۱)