کنفرانس درسنای ایتالیا با حضورسناتورها و شخصیت های ایتالیایی 

امروزمصادف با روزدانشجو ۱۶ آذر،کنفرانسی درسنای ایتالیا با سخنرانی خانم مریم رجوی ،رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ، درحضورسناتورها وشخصیت های ایتالیایی برگزارشد . خانم رجوی به سه ماه قیامی که مملو ازفداکاری وخون و رنج بوده است اشاره کردند و آن را بالاترین علت برای حتمیت سرنگونی رژیم دانستند.

خانم رجوی تاریخ روزدانشجو ۱۶ آذر۱۳۳۲ ، پس ازکودتاعلیه دولت ملی دکترمحمد مصدق وشهادت سه دانشجو به دستورشاه وتوسط سربازانش را بیان کردند.