گردهمایی بزرگ به مناسبت روزجهانی زن

خانم مریم رجوی ، رئیس جمهوورمنتخب شورای ملی مقاومت،درآستانه روز‌جهانی زن،۸ مارس، درپاریس گرم‌ترین درود‌های خودرا نثارزنانی کردندکه برای آرمان برابری به‌ پاخاستند وازخود گذشتند، آنان که راه را برای دیگران گشودند وظهورعصری تازه‌ را نوید دادند.

خانم مریم رجوی بیان کردند که :”درپرتوهمین رزم‌ ورنج‌ها وتجربه ۴دهه مبارزه علیه استبداد دینی،امروزدرمنتهای سرفرازی آمده ام براین حقایق تاکید کنم که: زنان نیروی تغییراند.”

اوهمچنین اضافه کرد که :”مشارکت فعال وبرابرزنان دررهبری سیاسی، لازمه دموکراسی است و رهایی زن، شرط رهایی مرد است ومهمتر ازهمه شکست رژیم ولایت فقیه به‌ دست زنان پیشتاز محقق می‌شود.”

خانم رجوی افزودند :”در جهان امروز، دربزرگ‌ ترین جنگ‌ها وبحران‌های انسانی، ازجنگ خاورمیانه تا جنگ اوکراین، مثل همیشه زنان و کودکان معصوم، اولین قربانیان‌اند.امروزبیش ازهرزمان دیگر مشخص شده که رژیم ایران، سرماروسرچشمه همه نابسامانی‌ها، جنگ‌افروزی‌ها وخون‌ریزی‌ها درایران ومنطقه است.

راه حل قطعی، سرنگونی استبداد مذهبی و بنیادگرایی حاکم بر ایران است وزنان مجاهد و مبارزایران برای رسیدن به این هدف نقش تعیین‌کننده دارند.”

متن کامل سخنرانی خانم مریم رجوی درکنفرانس بزرگ پاریس در روز جهانی زن را اینجا بخوانید:

https://shortlink.uk/za7i