گرفتن حق ”انتخاب” زنان، این بار به بهانه ”کودکان کمپ اشرف”

خانم زینت میر هاشمی،سردبیر نشریه نبرد خلق وعضو کمیته مرکزی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران درمقاله ای دررابطه با فیلم فستیوال به اصطلاح ”مستند ”کودکان کمپ اشرف” وبا توجه به شناخت ازجایگاه زنان سازمان  مجاهدین خلق ایران ، ازحقوق آنان دفاع کرده اند و دراین رابطه به چند نکته محوری دررابطه با حقوق زنان پرداخته اند.

ادامه مطلب رادرسایت همبستگی ملی بخوانید!

https://cuts.top/Axqu